42.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2016 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 233 (111) (20) 6 108
Należności regresowe (2) 6 - - 4
Nieruchomości 51 29 1 (21) 60
Odroczone koszty akwizycji 205 49 - - 254
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 15 13 - - 28
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 44 (4) - 1 41
Rezerwy na świadczenia pracownicze (14) 1 1 1 (11)
Rezerwa na premie (44) (4) - 2 (46)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (50) (10) - - (60)
Inne rezerwy i zobowiązania (80) (3) - 3 (80)
Fundusz prewencyjny 16 - - - 16
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 121 6 - - 127
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji (1) 1 - - -
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych (19) (6) - 3 (22)
Pozostałe różnice 34 13 - 3 50
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 509 (20) (18) (2) 469

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany 1) Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 282 (51) 1 1 233
Należności regresowe (2) - - - (2)
Nieruchomości 37 16 2 (4) 51
Odroczone koszty akwizycji 121 84 - - 205
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne (24) 39 - - 15
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 66 (22) - - 44
Rezerwy na świadczenia pracownicze (21) 7 - - (14)
Rezerwa na premie (44) 1 - (1) (44)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (47) (3) - - (50)
Inne rezerwy i zobowiązania (104) 29 - (5) (80)
Fundusz prewencyjny 18 (2) - - 16
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 114 7 - - 121
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji (2) 1 -   (1)
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych - (13) - (6) (19)
Pozostałe różnice 4 30 - - 34
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 398 123 3 (15) 509

1) W pozycji przedstawiono kompensatę aktywów i rezerwy na podatek odroczony w niektórych spółkach Grupy PZU.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All