Podstawowe dane skonsolidowane

  2016 2015 2014 2013 2012
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 20 219 18 359 16 885 16 480 16 243
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 523 243 351 299 237
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 3 587 1 739 2 647 2 479 3 613
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (12 732) (11 857) (11 542) (11 161) (12 219)
Koszty akwizycji (2 613) (2 376) (2 147) (2 016) (2 000)
Koszty administracyjne (2 843) (1 658) (1 528) (1 406) (1 440)
Koszty odsetkowe (773) (117) (147) (104) (127)
Zysk z działalności operacyjnej 3 034 2 940 3 693 4 119 4 039
Zysk netto 2 417 2 343 2 968 3 295 3 254
Zysk netto przypisany jednostce dominującej 1 947 2 343 2 968 3 293 3 255
Aktywa ogółem 125 345 105 397 67 573 62 787 55 910
Aktywa finansowe 105 300 89 229 56 760 55 086 50 423
Kapitały własne 17 127 15 118 13 168 13 128 14 269
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 42 194 41 280 40 167 37 324 35 401
 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All