Wrażliwość na ryzyko

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

Poniższa tabela podsumowuje wyniki analizy wrażliwości wyniku netto oraz kapitału z aktualizacji wyceny Grupy PZU na zmiany ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian stóp procentowych dla prezentowanych w zobowiązaniach umów ubezpieczeniowych ani kontraktów inwestycyjnych i należności Alior Bank od klientów.

Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł) Zmiana czynnika ryzyka 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
    Wpływ na wynik finansowy netto Wpływ na kapitały własne Wpływ na wynik finansowy netto Wpływ na kapitały własne
Ryzyko stopy procentowej  spadek 100 pb. 334 36 601 149
wzrost 100 pb. (316) (34) (548) (142)
Ryzyko walutowe  wzrost 20% 143 103 89 15
spadek 20% (143) (103) (89) (15)
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych  wzrost 20% 595 308 545 207
spadek 20% (595) (308) (545) (207)

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, stanowiące zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, zaangażowania w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

W tabeli poniżej zaprezentowana została analiza wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu na wynik finansowy netto oraz kapitały własne zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Wrażliwość rezerw Wpływ zmiany założeń na:
  wynik finansowy netto kapitały własne
  31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 398 412 398 412
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. (1 030) (1 064) (1 030) (1 064)
Śmiertelność 110% obecnie założonej 124 127 124 127
Śmiertelność 90% obecnie założonej (138) (142) (138) (142)
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1 p.p. (29) (32) (29) (32)
Śmiertelność 90% obecnie założonej (11) (12) (11) (12)
Zmiana założeń dla rezerw dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z DPF w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1 p.p. (2 112) (2 157) (2 112) (2 157)
Śmiertelność 110% obecnie założonej (891) (902) (891) (902)
110% zachorowalności i wypadkowości (153) (179) (153) (179)

Działalność bankowa

Oszacowanie wielkości BPV dla Alior Bank, która określa szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości równolegle o 1 p.b. zaprezentowano w poniższych tabelach:

Stan na 31 grudnia 2016 roku (dane w tys.)

Waluta Do 6 miesięcy 6 miesięcy – 1 rok 1 rok- 3 lata 3 - 5 lat 5 - 10 lat Razem
PLN (19) 305 605 111 (433) 569
Pozostałe waluty (6) 9 (40) (44) (36) (117)
Razem (25) 314 565 67 (469) 452

Stan na 31 grudnia 2015 roku (dane w tys.)

Waluta Do 6 miesięcy 6 miesięcy – 1 rok 1 rok- 3 lata 3 - 5 lat 5 - 10 lat Razem
PLN (192) 17 370 (140) 30 85
Pozostałe waluty (13) (5) (27) (21) (6) (72)
Razem (205) 12 343 (161) 24 13

Alior Bank w celu pomiaru ryzyka walutowego stosuje model wartości zagrożonej (VaR – Value at Risk), który oznacza potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności oraz okresu utrzymania pozycji. Do wyznaczenia VaR Alior Bank stosuje metodę wariancji–kowariancji przy zachowaniu poziomu ufności równego 99%. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiem, indywidualnie oraz łącznie. Na 31 grudnia 2016 roku maksymalna strata na posiadanym przez Bank portfelu walutowym (zarządzanym w ramach księgi handlowej), wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 10 dni, mogła wynieść 280 tys. zł (na 31 grudnia 2015 roku: 106 tys. zł), przy zakładanym poziomie ufności 99%.

Szerzej o ryzyku opisano w sprawozdaniu Alior Bank.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All