List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Rok 2016 upłynął pod znakiem wielu zmian w Grupie PZU, dzięki którym staje się ona większym i silniejszym podmiotem, o coraz istotniejszym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Minione 12 miesięcy to również ważny okres z punku widzenia ukierunkowania Grupy na długoterminowy wzrost i budowę wartości dla akcjonariuszy.

W sierpniu 2016 roku została zaprezentowana Strategia Grupy PZU 2020, a w październiku Polityka kapitałowa i dywidendowa. Zgodnie z przyjętym planem PZU pozostanie spółką dostarczającą atrakcyjny strumień dywidend na poziomie nie mniejszym niż 50% skonsolidowanego zysku netto. Pozostała część kapitału będzie akceleratorem wzrostu poprzez inwestycje organiczne oraz fuzje i przejęcia. Zarząd PZU ma aspiracje stworzyć jedną z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.

Wydarzeniem o znaczeniu fundamentalnym dla PZU w 2016 roku było podpisanie w konsorcjum z PFR umowy z UniCredit S.p.A. dotyczącej kupna 32,8% akcji Banku Pekao S.A., za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Finalizacja tej transakcji otworzy Grupie PZU drogę do szerszego wykorzystania synergii bankowych, zapewni efektywniejsze wykorzystanie kapitału nadwyżkowego, a także uczyni z PZU największego zarządzającego aktywami w Polsce. Z punktu widzenia Rady Nadzorczej dobrze oceniamy wynegocjowaną cenę, która zawierała kilkuprocentowe dyskonto zarówno w stosunku do ceny sprzedaży pakietu 10% akcji Banku Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku jak i do średniej ceny akcji Pekao na GPW w okresie sześciu miesięcy przed podpisaniem umowy. Ustalona cena została również pozytywnie zweryfikowana przez rynek. Zaledwie w kilka miesięcy od ogłoszenia warunków wycena rynkowa akcji Banku Pekao wzrosła blisko o 20%, a agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating kredytowy PZU na poziomie A-, tj. o jeden stopień wyższym od ratingu Polski dla zadłużenia w walutach obcych.

Rok 2016 upłynął pod znakiem wielu zmian w Grupie PZU, dzięki którym staje się ona większym i silniejszym podmiotem, o coraz istotniejszym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Minione 12 miesięcy to również ważny okres z punku widzenia ukierunkowania Grupy na długoterminowy wzrost i budowę wartości dla akcjonariuszy.

Rok 2016 nie był łatwym okresem dla prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Z jednej strony, po ogromnych stratach jakie zanotowała branża ubezpieczeniowa w tym segmencie rynku w latach ubiegłych, w 2016 roku mieliśmy do czynienia z odwróceniem trendu w zakresie cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Z drugiej strony, szereg czynników wpływało na pogorszenie szkodowości, w tym m.in.: wzrost liczby wypłat w szkodach likwidowanych z ubezpieczeń OC sprzed 2008 roku, wprowadzenie przez KNF pro-klienckich wytycznych dotyczących likwidacji szkód, wzrost roszczeń z tytułu pojazdów zastępczych oraz kosztu napraw pojazdów, wyroki Sądu Najwyższego związane z m.in. wprowadzeniem VAT w rozliczeniach kosztorysowych i refundacji kosztów leczenia oraz rosnąca aktywność kancelarii odszkodowawczych. Pomimo tych trudności, dzięki efektywnemu wykorzystaniu przewag konkurencyjnych, Grupa PZU poprawiła swoją pozycję, notując ponad 20% wzrostu składki z ubezpieczeń majątkowych do 11 mld zł, oraz umacniając pozycję lidera w Polsce, gdzie udział w rynku wrósł o 3 p.p. r/r do 36,0%.

Od początku 2017 roku obserwowaliśmy poprawiającą się sytuację gospodarczą: rosnące PKB, spadające bezrobocie, wzrost konsumpcji gospodarstw domowych, widoczne ożywienie na rynkach kapitałowych. Taka sytuacja będzie sprzyjać realizacji przyjętych założeń strategicznych. Jestem przekonany, że bazując na silnych fundamentach i wysokich wskaźnikach bezpieczeństwa, PZU będzie w dalszym ciągu generować wysoką wartość dodaną dla akcjonariuszy, klientów oraz pracowników.

Z poważaniem,

Paweł Górecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All