Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zysk netto   2 417 2 343
Inne całkowite dochody 26 (125) 5
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   (135) (4)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   (144) 2
Różnice kursowe z przeliczenia   40 (7)
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności   - 1
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   (31)  
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   10 9
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych   3 7
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   7 2
Dochody całkowite netto, razem   2 292 2 348
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej   1 884 2 348
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   408 -

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All