38.1 Kapitał podstawowy

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na 31 grudnia 2016 roku

Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywile-jowania Rodzaj ograni-czenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela brak brak 604 463 200 60 446 320 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 259 059 800 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem   863 523 000        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      
   

Stan na 31 grudnia 2015 roku

Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywile-jowania Rodzaj ograni-czenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne brak brak 40 110 4 011 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
A na okaziciela brak brak 604 423 090 60 442 309 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 259 059 800 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem   863 523 000        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      

Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 2.4.2.

38.1.1 Podział zysku jednostki dominującej

W odniesieniu do podziału zysku za 2016 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR.

38.1.1.1 Podział zysku za 2015 rok

20 maja 2016 roku Zarząd PZU postanowił wystąpić do ZWZ PZU z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2 248 522 tys. zł w następujący sposób:

  • 1 796 128 tys. zł, tj. 2,08 zł na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
  • 442 394 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
  • 10 000 tys. zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

30 czerwca 2016 roku ZWZ PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zgodną z wnioskiem Zarządu PZU.

Dzień dywidendy ustalono na 30 września 2016 roku, a dywidendę wypłacono 21 października 2016 roku.

38.1.1.2 Podział zysku za 2016 rok

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2016. 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All