29. Inne aktywa

Inne aktywa 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 403 339
Szacowane regresy i odzyski 161 115
Odroczone koszty informatyczne 41 31
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód 49 42
Zapasy 114 125
Pozostałe składniki aktywów 103 161
Inne aktywa, razem 871 813

Inne aktywa 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Krótkoterminowe 789 732
Długoterminowe 82 81
Inne aktywa, razem 871 813

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All