10.2 Hierarchia wartości godziwej

W oparciu o dane wejściowe wykorzystywane przy ustalaniu wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań, dla których zaprezentowano wartość godziwą, klasyfikowane są do następujących poziomów:

 • Poziom I – aktywa i zobowiązania wyceniane na bazie cen notowanych (nieskorygowanych) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań. Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • płynne notowane dłużne papiery wartościowe;
  • akcje i certyfikaty inwestycyjne notowane na giełdach;
  • instrumenty pochodne notowane na giełdach.
 • Poziom II – aktywa i zobowiązania, których wycena opiera się na danych wejściowych innych niż ceny notowane zaliczane do Poziomu I, które są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (bazujący na cenach). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • notowane dłużne papiery wartościowe wyceniane na podstawie wycen publikowanych przez autoryzowany serwis informacyjny;
  • instrumenty pochodne – m. in. FX Swap, FX Forward, IRS, CIRS, FRA;
  • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
  • nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody porównawczej, obejmujące wolne grunty pod zabudowę i niektóre mniejsze i mniej wartościowe budynki (w tym lokale mieszkalne, garaże itp.);
  • zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych;
  • kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta.
 • Poziom III – aktywa, których wycena opiera się na danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania na rynkach (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • nienotowane dłużne papiery wartościowe oraz niepłynne notowane dłużne papiery wartościowe (w tym nieskarbowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty niefinansowe), wyceniane modelami opartymi na zdyskontowanych przepływach pieniężnych;
  • nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody dochodowej lub metody pozostałościowej;
  • należności od klientów z tytułu kredytów oraz zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów;
  • opcje wbudowane w certyfikaty depozytowe wyemitowane przez spółki Grupy PZU oraz opcje zawarte na rynku międzybankowym w celu zabezpieczenia pozycji z tytułu opcji wbudowanych.

W sytuacji gdy do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań używane są dane wejściowe klasyfikowane do różnych poziomów hierarchii wartości godziwej, wyceniany składnik przypisuje się do najniższego poziomu, z którego pochodzą dane wejściowe, mające istotny wpływ na całość wyceny.

Na wartość wyceny zakwalifikowanych do poziomu III składników aktywów lub zobowiązań istotny wpływ mają dane wejściowe nieobserwowalne.

Wyceniane aktywa Dane nieobserwowalne Charakterystyka Wpływ na wycenę
Niepłynne obligacje i pożyczki Spready kredytowe Spready obserwuje się na wszystkich obligacjach (ich seriach) lub pożyczkach tego samego emitenta lub emitenta o podobnej charakterystyce. Te spready obserwowane są w dniach emisji nowych serii obligacji, dniach zawierania nowych umów pożyczek oraz w dniach transakcji rynkowych, których przedmiotem są wierzytelności wynikające z tych obligacji i pożyczek. Korelacja ujemna.
Nieruchomości inwestycyjne Stopa kapitalizacji Stopę kapitalizacja ustala się na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla podobnych nieruchomości. Korelacja ujemna.
  Koszty budowy Wartość kosztów budowy określa się na podstawie rynkowych kosztów budowy pomniejszonych o koszty poniesione na dzień wyceny. Korelacja dodatnia.
  Miesięczna stawka czynszu za 1m2 odpowiedniego rodzaju powierzchni lub za jedno miejsce parkingowe Stawki czynszu obserwuje się dla podobnych nieruchomości, podobnej jakości, w podobnych lokalizacjach, oraz zbliżonej wielkości wynajmowanej powierzchni. Korelacja dodatnia.

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
(przekształcone)
  Poziom I Poziom II Poziom III Razem Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa                
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 113 2 887 635 11 635 6 689 386 670 7 745
Instrumenty kapitałowe 132 264 21 417 196 386 17 599
Dłużne papiery wartościowe 7 981 2 623 614 11 218 6 493 - 653 7 146
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 12 555 1 882 42 14 479 13 107 84 54 13 245
Instrumenty kapitałowe 2 837 97 17 2 951 2 274 84 26 2 384
Dłużne papiery wartościowe 9 718 1 785 25 11 528 10 833 - 28 10 861
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 1 882 5 333 188 7 403 3 341 3 933 129 7 403
Instrumenty kapitałowe 745 3 321 - 4 066 1 053 3 025 - 4 078
Dłużne papiery wartościowe 1 119 1 202 135 2 456 2 278 - 74 2 352
Instrumenty pochodne 18 810 53 881 10 908 55 973
Pochodne instrumenty zabezpieczające - 72 - 72 - 140 - 140
Nieruchomości inwestycyjne - 149 1 589 1 738 - 117 1 055 1 172
Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 49 1 081 1 130 - 90 1 413 1 503
Zobowiązania                
Instrumenty pochodne 31 730 26 787 36 869 35 940
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 1 544 - 1 544 - 656 - 656
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 329 - 329 - 393 - 393
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 654 - - 654 207 - - 207

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Nieruchomości biurowe 902 551
Nieruchomości magazynowe 681 487
Pozostałe 6 17
Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III, razem 1 589 1 055

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań, dla których jest ona tylko ujawniana 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
(przekształcone)
  Poziom I Poziom II Poziom III Razem Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa                
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC - 37 - 37 - 55 - 55
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 15 531 15 3 520 19 066 17 069 - 2 751 19 820
Pożyczki                
Dłużne papiery wartościowe 1 1 2 467 2 469 - 7 2 761 2 768
Należności od klientów z tytułu kredytów - - 44 897 44 897 - - 30 254 30 254
Pożyczki - - 1 705 1 705 - - 1 927 1 927
Zobowiązania                
Zobowiązania wobec banków - 399 124 523 - 476 125 601
Zobowiązania wobec klientów - - 51 364 51 364 - - 33 665 33 665
Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych - - 2 784 2 784 - - 2 301 2 301
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych - - 3 761 3 761 - - 3 573 3 573
Zobowiązania podporządkowane - - 1 027 1 027 - - 759 759
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - 67 - 67 - 153 - 153

Nieruchomości zakwalifikowane do Poziomu III wartości godziwej

Lp. Nazwa nieruchomości Wartość godziwa na 31 grudnia 2016 Wartość godziwa na 31 grudnia 2015 Rodzaj powierzchni Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania Na 31 grudnia 2016 Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania Na 31 grudnia 2015
Nieruchomości wycenione podejściem dochodowym przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
1. Kompleks biurowy, Wrocław 282 274 Biurowa 11,25 - 14,50 euro 14,25 - 15,50 euro
2. Park magazynowy, Bielany Wrocławskie 233 215 Biurowa Magazynowa Koszty budowy 7,00 - 9,00 euro
3,00 - 3,60 euro 1)
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,20 euro 1)
3. Budynek biurowy, Warszawa 165 155 Biurowa Parking 12,00 - 25,00 euro
50,00 - 200,00 euro
11,70 - 14,10 euro
70,00 - 150,00 euro
4. Kompleks biurowy, Gdańsk 165 2) Biurowa 13,00 - 15,00 euro 12,00 - 16,00 euro
5. Kompleks biurowy, Warszawa 130 2) Biurowa Parking 6,33 - 15,00 euro
65,00 - 90,00 euro
12,00 - 34,00 euro
65,00 - 150,00 euro
6. Park magazynowy w trakcie realizacji, Komorniki 116 119 Biurowa Magazynowa Koszty budowy 7,00 - 9,00 euro
3,00 - 3,50 euro 1)
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro 1)
7. Budynek biurowy, Warszawa 111 114 Biurowa Parking 8,00 - 16,50 euro
50,00 - 80,00 euro
10,09 - 12,91 euro
35,20 - 84,48 euro
8. Budynek biurowy w trakcie realizacji, Wrocław 34 7 Biurowa Koszty budowy 11,00 - 14,50 euro 1) 11,00 - 15,50 euro 1)
Nieruchomości wycenione podejściem mieszanym przy zastosowaniu metody pozostałościowej
9. Park magazynowy w trakcie realizacji, Sosnowiec Pieńki 217 116 Biurowa Magazynowa Koszty budowy 7,00 - 9,00 euro
2,89 - 3,60 euro 1)
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro 1)
10. Park magazynowy w trakcie realizacji, Sosnowiec 116 37 Biurowa Magazynowa Koszty budowy 7,00 - 9,00 euro
2,89 - 3,60 euro 1)
7,50 - 9,00 euro
2,90 - 4,30 euro 1)
11. Pozostałe 20 18 nd. nd. nd.
  RAZEM 1 589 1 055      

1) Wartość pozostałych do poniesienia kosztów budowy została określona na podstawie rynkowych kosztów budowy.

2) Na 31 grudnia 2015 roku nieruchomości były klasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Ich wartość na ten dzień wynosiła odpowiednio 165 mln zł (Gdańsk) i 134 mln zł (Warszawa).

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All