49.3 Prezentacja transakcji z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Transakcje z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa stanowiły w przeważającej większości umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ubezpieczeń na życie i kontraktów inwestycyjnych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi. Należności i zobowiązania wobec stron powiązanych ze Skarbem Państwa z tytułu umów ubezpieczeniowych mają zazwyczaj charakter krótkoterminowy.

Grupa PZU z uwagi na użyteczność takiej informacji zdecydowała o ujawnieniu wartości przypisu składki oraz wolumenów z kontraktów inwestycyjnych wynikających z największych transakcji z jednostkami zależnymi Skarbu Państwa.

Składka przypisana brutto 1) od największych kontrahentów Grupy PZU będącymi jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa

Kontrahent 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku Kontrahent 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku
Kontrahent 1 169 Kontrahent 1 226
Kontrahent 2 76 Kontrahent 2 68
Kontrahent 3 9 Kontrahent 6 18
Kontrahent 4 7 Kontrahent 4 6
Kontrahent 5 2 Kontrahent 5 1

1) Pozycja obejmuje składkę przypisaną brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej podmiotów z grupy kapitałowej kontrahenta), ubezpieczeniach na życie oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All