13. Przychody netto z inwestycji

Przychody netto z inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
     
Przychody odsetkowe, w tym: 3 869 1 350
Kredyty bankowe 2 416 -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 182 50
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 811 932
Pożyczki 300 364
Skupione wierzytelności 12 -
Pochodne instrumenty zabezpieczające 105 -
Należności 21 1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 22 3
Przychody z dywidend, w tym: 66 58
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 44 35
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 19 22
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3 1
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 241 212
Różnice kursowe 98 78
Pozostałe, w tym: (109) (127)
Koszty działalności inwestycyjnej (29) (31)
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych (93) (123)
Pozostałe 13 27
Przychody netto z inwestycji, razem 4 165 1 571

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All