14. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Wynik netto z realizacji inwestycji (93) (155)
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: (21) 87
Instrumenty kapitałowe 90 13
Dłużne papiery wartościowe (111) 74
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: (131) (143)
Instrumenty kapitałowe 88 (71)
Dłużne papiery wartościowe (8) (30)
Instrumenty pochodne (211) (42)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 76 10
Instrumenty kapitałowe 6 (26)
Dłużne papiery wartościowe 70 36
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym: - (2)
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności - (2)
Pożyczki 24 8
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych (55) (51)
Nieruchomości inwestycyjne 13 7
Wynik na sprzedaży UAB DK PZU Lietuva - 165
Efekt objęcia konsolidacją Alior Banku - (236)
Pozostałe 1 -
Odpisy z tytułu utraty wartości (842) (68)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: (8) -
Instrumenty kapitałowe (1) -
Dłużne papiery wartościowe (7) -
Pożyczki, w tym: (801) (52)
Dłużne papiery wartościowe (33) (33)
Należności od klientów z tytułu kredytów (768) -
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - (1)
Pożyczki - (18)
Należności (9) 1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - (1)
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC (14) 1) (16) 1)
Wartość firmy przejętych SKOK (10) -
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem (935) (223)

1) Dodatkowe informacje na temat wyceny EMC oraz testu na utratę wartości zaprezentowano w punkcie 33.

  

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All