Notowania akcji PZU

PZU zadebiutował na GPW w Warszawie 12 maja 2010 roku. Od dnia debiutu wchodzi w skład indeksu WIG20 oraz WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv. Od 2012 roku akcje PZU należą do indeksu zrównoważonego rozwoju RESPECT (potwierdzenie obecności 14 grudnia 2016 roku).

Split akcji

30 listopada 2015 roku PZU przeprowadził operację „splitu” (podziału) akcji, polegającą na obniżeniu wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,1 zł. Operacja miała charakter czysto techniczny (tj. bez wpływu na wielkość kapitału zakładowego), po jej przeprowadzeniu cena akcji została zmniejszona dziesięciokrotnie, a liczba akcji uległa dziesięciokrotnemu zwiększeniu. Celem splitu było zwiększenie dostępności akcji PZU dla inwestorów indywidualnych oraz dywersyfikacja strukury akcjonariatu.

Indeksy GPW

Najważniejszy polski indeks WIG20 w 2016 roku poruszał się w przedziale pomiędzy 1 674-1 999 punktów, kończąc ostatnią sesję w roku na poziomie bliskim rocznego maksimum tj. 1 947 punktów (wzrost o 4,8% r/r). Indeks szerokiego rynku WIG zakończył 2016 rok notując 51 754 punktów, tj. wzrost 11,4% r/r, potwierdzając tym samym większą siłę małych i średnich spółek notowanych na GPW (mWIG zyskał 18,2% r/r). Wysoka dynamika była również widoczna w RESPECT Index, który zamknął się o 10,9% wyżej niż w 2015 roku.

Kurs akcji PZU

Z kapitalizacją ponad 28,7 mld złotych na koniec 2016 roku PZU był szóstą pod względem kapitalizacji spółek krajowych. 

W 2016 roku akcje PZU pozostawały w czołówce najbardziej płynnych spółek na GPW. Z kapitalizacją ponad 28,7 mld złotych na koniec 2016 roku PZU był szóstą pod względem kapitalizacji spółek krajowych. Udział PZU w obrotach całego parkietu wyniósł 8,9% (4 miejsce).

Cena maksymalna akcji PZU w 2016 roku wyniosła 36,30 zł (według cen na zamknięciu). Dołek cenowy zarysował się niedługo po odcięciu z kursu akcji dywidendy (2,08 zł na akcję) z zysku za 2015 roku tj. 30 września 2016 roku. Cena akcji na zakończeniu tej sesji wyniosła 24,38 zł za akcję i była jednocześnie na historycznym minimum od debiutu PZU na giełdzie.

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w latach 2010-2016

* Notowania akcji od dnia 12 maja 2010 roku (debiut PZU na GPW).
Źródło: Reuters

W I połowie 2015 roku WIG20 znalazł się w trendzie spadkowym, w ślad za tym podążała wycena PZU. Mocna próba odwrócenia tego trendu nastąpiła dopiero w IV kwartale 2016 roku, w którym PZU wzrósł aż o 36,2% kw./kw., tj. znacznie powyżej WIG20 i WIG, rosnących odpowiednio o 13,9% i 9,9% kw./kw. W konsekwencji zmienność cen akcji PZU w całym 2016 roku (liczona jako iloraz odchylenia standardowego do średniej ceny w tym okresie) wyniosła 10,3% i była niższa zaledwie o 68 p.b. niż w 2015 roku. Ryzyko systematyczne PZU wyrażone współczynnikiem Beta (kurs PZU względem indeksu WIG dla zmian dziennych) wyniósł w 2016 roku 1,18 (1,07 w 2015 roku). Na ostatniej sesji w 2016 roku WIG20 zanotował 4,8% wzrostu r/r, a akcje PZU były notowane na poziomie zbliżonym do ceny z końca 2015 roku, tj. 33,21 zł (-2,4% r/r).

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) w 2016 roku wyniosła 3,7% (dla porównania wartość tego wskaźnika na koniec 2015 roku była ujemna i wyniosła -23,8%). Stopa dywidendy (liczona do ceny akcji na koniec 2016 roku tj. 33,21 zł) wyniosła 6,26% (2,08 zł dywidendy na akcję), co jest prawie dwa razy wyższym wynikiem niż średnia dla WIG20 i WIG Banki, która wyniosła odpowiednio 2,8% i 3,1%1.

Akcje PZU w 2016 roku utrzymywały wysoką płynność. Średni spread wyniósł zaledwie 9 p.b. (średnia dla 20 spółek o największej wartości obrotu wyniosła 18 p.b.). Średnia liczba transakcji akcjami PZU na sesję wyniosła 4 169 (25,3% wzrost r/r). Najwyższy wolumen obrotu tj. 11,5 mln sztuk zanotowano 24 sierpnia 2016 roku (przy wzroście kursu akcji na koniec sesji o 1,1%), tj. w dniu ogłoszenia Strategii Grupy PZU na lata 2016 – 2020. Dla porównania najwyższa wartość obrotu w 2015 roku (na jednej sesji) nie przekroczyła 7,7 mln sztuk akcji. Duże emocje widoczne były także po ogłoszeniu polityki dywidendowej (4 października 2016). W dniach 4-5 października 2016 roku łączne obroty wyniosły 16,5 mln akcji, a kurs wzrósł łącznie o 11,3%.

W 2016 roku inwestorzy dyskontowali niepewność związaną z potencjalnym zaangażowaniem PZU w konsolidację aktywów sektora bankowego w Polsce i możliwością dalszego otrzymywania atrakcyjnych dywidend z PZU. Uspokojenie tych nastrojów przyniosło ogłoszenie przez PZU polityki dywidendowej (4 października) oraz ogłoszenie podpisania umowy nabycia przez PZU pakietu akcji Banku Pekao (8 grudnia). Zarząd PZU zadeklarował, że chce nadal dostarczać akcjonariuszom atrakcyjny strumień rosnących dywidednd oraz że nie planuje zmian w Banku Pekao zarówno personalnych na poziomie Zarządu, jak również w zakresie polityki dywidendowej i strategii Banku. Po sesji giełdowej w dniu 8 grudnia wartość PZU zwiększyła się o 716,7 mln zł, (wzrost kursu akcji o 2,6%) przy wysokim wolumenie obrotu 10,5 mln akcji.

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2016 roku

  

 

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

 

    

 

 

 

Statystyka akcji PZU 2016 2015 2014 2013 2012
Kurs maksymalny (zł) 36,30 50,87 51,10 47,79 43,72
Kurs minimalny (zł) 24,38 31,43 40,90 38,50 29,21
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 33,21 34,02 48,60 44,90 43,70
Średni kurs na sesję (zł) 30,76 43,72 45,22 43,22 34,61
Wartość obrotów (mln zł) 16 754,98 20 144,56 18 400,72 19 970,38 18 152,22
Średnia wartość obrotu na sesję(mln zł) 66,8   80,3 73,9 80,9 73,2
Liczba transakcji (szt.) 1 046 398 835 471 621 224 585 205 411 635
Średnia liczba transakcji na sesję 4 169 3 329 2 495 2 369 1 660
Wolumen obrotu 558 496 833,0 470 048 842,0 407 247 220,0 464 899 980,0 525 648 380,0
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.) 2 225 086,9 1 872 704,5 1 635 531,0 1 882 186,2 2 119 549,9
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 28 677,6 29 377,1 41 967,2 38 767,9 37 736,0

Wskaźniki

Na koniec 2016 roku kapitalizacja spółek krajowych na GPW wzrosła o 7,8% r/r do 557 mld zł (z uwzględnieniem 19 nowych podmiotów, które zadebiutowały na GPW w 2016 roku). Wskaźnik C/Z dla branży bankowej (najbardziej adekwatnej na GPW grupy porównawczej dla PZU) wyniósł 11,7, a C/WK 0,762. Wskaźnik C/Z dla PZU wyniósł 14,7, natomiast C/WK 2,2.

Wskaźniki rynku kapitałowego dla akcji PZU* 2016 2015 2014 2013 2012
P/BV (C/WK)
Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 
2,20 2,27 3,19 2,95 2,64
BVPS
Wartość księgowa na akcję 
15,07 14,97 15,25 15,20 16,52
P/E (C/Z)
Cena / zysk netto na akcję
14,73 12,54 14,14 11,77 11,60
EPS (zł)
Zysk (strata) netto właścicieli / ilość akcji
2,25 2,71 3,44 3,82 3,77

* kalkulacja na danych Grupy PZU (wg. MSSF)

 

1 Biuletyn statystyczny GPW 2016
http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All