51.3 Kontrola i wizyty nadzorcze UKNF

51.3.1 PZU

W okresie od 17 kwietnia do 17 czerwca 2015 roku UKNF przeprowadził kontrolę w PZU w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych.

12 stycznia 2016 roku PZU otrzymał protokół z kontroli, do którego 27 stycznia 2016 roku zgłosił zastrzeżenia.

W okresie od 14 kwietnia do 19 maja 2016 roku odbyła się kontrola działalności i stanu majątkowego w zakresie likwidacji szkód.

13 lipca 2016 roku PZU otrzymał protokół z kontroli, do którego 27 lipca 2016 roku przekazał wyjaśnienia. 18 listopada 2016 roku PZU otrzymał trzy zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane do 31 stycznia 2017 roku.

Zdaniem Zarządu PZU wyniki ww. kontroli nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

51.3.2 PZU Życie

W okresie od 25 lipca do 24 sierpnia 2016 roku UKNF odbył wizytę nadzorczą w PZU Życie. Wizyta miała na celu weryfikację spełniania wymagań dotyczących systemu zarządzania w zakresie zapewnienia skutecznego systemu przekazywania informacji do organu nadzoru. PZU Życie zgodził się z ustaleniami UKNF dotyczącymi sposobu sporządzania sprawozdawczości w zakresie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i począwszy od daty sprawozdawczej 31 grudnia 2016 roku zastosował uzgodnione zmiany.

W okresie od 27 września do 25 listopada 2016 roku UKNF przeprowadził kontrolę w PZU Życie w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, w szczególności:

  • sprawowania nadzoru przez zakład ubezpieczeń nad działalnością agentów ubezpieczeniowych;
  • prawidłowości zawierania umów agencyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa;
  • przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla agentów;
  • prawidłowości zgłaszania zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Do dnia sporządzenia sprawozdania PZU Życie nie otrzymał protokołu pokontrolnego.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All