19. Koszty odsetkowe

Koszty odsetkowe 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
     
Depozyty terminowe 398 -
Depozyty bieżące 48 -
Pochodne instrumenty zabezpieczające 88 -
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 48 68
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe 176 38
Zaciągnięte kredyty bankowe 4 4
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach 2 6
Pozostałe 9 1
Koszty odsetkowe, razem 773 117

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All