38.2 Pozostałe kapitały

Pozostałe kapitały 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Akcje własne (1) -
Kapitał zapasowy 10 758 9 947
Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej 538 538
Podział wyników spółek Grupy PZU 10 106 9 319
Pozostały 114 90
Kapitał z aktualizacji wyceny 106 241
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 25 129
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 89 111
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności 1 1
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (9) -
Pozostałe kapitały rezerwowe 5 -
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 3 (4)
Różnice kursowe z przeliczenia (2) (42)
Lietuvos Draudimas AB 40 8
AAS Balta 12 5
PZU Ukraine (49) (48)
PZU Ukraine Life (8) (7)
Pozostałe 3 -
Pozostałe kapitały, razem 10 869 10 142

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Stan na początek okresu 129 127
Zmiany (104) 2
- zmiana wartości godziwej (130) 69
- sprzedaż 26 (67)
Stan na koniec okresu 25 129
 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All