Działalność zagraniczna

PZU konsekwentnie rozwija sowją działalność w krajach nadbałtyckich oraz na Ukrainie, umacniając pozycję Grupy w ścisłej czołówce ubezpieczycieli.

Rynek litewski

Według Banku Litwy składka przypisana brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniosła 463 mln euro w 2016 roku i wzrosła o 13,2% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dynamika rynku została w dużej mierze wygenerowana przez ubezpieczenia komunikacyjne (stanowiące 58,0% rynku), których składka przypisana brutto wzrosła o 16,0%. Przy czym ubezpieczenia OC wzrosły o 14,7%, a ubezpieczenia AC o 18,0%. Wyższa składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych to przede wszystkim wzrost średniej składki. Liczba nowych polis wzrosła jedynie o 4,0% w porównaniu do 2015 roku. Istotnie na rozwój rynku wpłynęła także wyższa sprzedaż ubezpieczeń majątkowych (stanowiących 20,9% rynku) gdzie składka przypisana wzrosła o 14,7% w porównaniu do 2015 roku.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na koniec maja 2016 roku działało 12 spółek (w tym 9 oddziałów towarzystw ubezpieczeń zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE).

Największym zakładem ubezpieczeń na Litwie pod względem łącznej składki przypisanej brutto z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych pozostaje Lietuvos Draudimas. Udział spółki w rynku na koniec 2016 roku wynosił 29,5%. Uwzględniając ostatnie transkacje nabycia, łączny udział czterech największych zakładów w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych stanowił 81,2%.

Przypis składki brutto zgromadzony przez litewskie zakłady ubezpieczeń na życie wyniósł 247 mln euro w 2016 roku, co oznacza wzrost o 4,6% w porównaniu do ubiegłego roku. W samym grudniu odnotowano 31 mln euro przypisu na co wpłynęły zmiany legislacyjne ograniczające ulgę podatkową do 2 tys. euro począwszy od 2017 roku. W przyszłości zmiany te mogą istotnie wpłynąć na przypis składki z ubezpieczeń ze składką jednorazową.

W strukturze ubezpieczeń na życie dominowały ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, stanowiące 71,9% wartości składki. Tradycyjne ubezpieczenia na życie stanowiły 20,7% przypisu składki. W sektorze ubezpieczeń na życie na koniec 2016 roku działało 8 spółek. Litewski rynek ubezpieczeń na życie charakteryzuje się wysoką koncentracją. Na koniec roku udział trzech największych zakładów ubezpieczeń na życie w łącznej składce przypisanej brutto wynosił 62,6%.

Rynek łotewski

Łotewski rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych odnotował składkę przypisaną brutto w wysokości 206 mln euro na koniec III kwartału 2016 roku. To o 11 mln euro więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, tj. o 5,4%.

Największy udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto miały ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenia komunikacyjne AC stanowiły 25,2% rynku, a OC 21,1%. Znaczącą pozycję w strukturze produktowej posiadają także ubezpieczenia zdrowotne (20,4% udziału w rynku) oraz majątkowe (19,1% udziału w rynku). Ubezpieczenia zdrowotne charakteryzują się wysoką dynamiką – w porównaniu do trzech kwartałów 2015 roku składka przypisana wzrosła o 13,9%.

W 2016 roku na krajowym rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych funkcjonowało 15 towarzystw ubezpieczeń, 65,4% rynku było w posiadaniu 4 największych ubezpieczycieli.

Rynek estoński

W 2016 roku zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych prowadzące działalność w Estonii odnotowały wzrost składki przypisanej brutto o 8,4% wobec 6,7% w 2015

roku. Łącznie składka przypisana brutto wyniosła 302 mln euro, z czego 76 mln euro, tj. 25,2% zgromadziły oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Estonii.

W strukturze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2016 roku dominowały ubezpieczenia komunikacyjne, które stanowiły 59,8% w tym ubezpieczenia AC komunikacyjne stanowiące 33,7%. Ubezpieczenia majątkowe zgromadziły 26,3% składki przypisanej brutto na rynku.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na koniec 2016 roku działało 13 spółek (w tym 4 oddziały zagranicznych towarzystw ubezpieczeń), z których 4 największe spółki posiadały 69,8% udziału w rynku.

Działalność spółek PZU w krajach bałtyckich

 

Od listopada 2014 roku Grupa PZU działa na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych poprzez Lietuvos Draudimas, który jest liderem w tych segmentach z udziałem rynkowym na poziomie 29,5%.

Od listopada 2014 roku Grupa PZU działa na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych poprzez Lietuvos Draudimas, który od maja 2015 roku jest właścicielem oddziału PZU Estonia. Warunkiem przejęcia Lietuvos Draudimas była sprzedaż PZU Litwa – dezinwestycja nastąpiła 30 września 2015 roku.

Lietuvos Draudimas jest liderem ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Litwie z udziałem rynkowym na poziomie 29,5%. W 2016 roku odnotował wzrost składki przypisanej brutto o 7,4% w porównaniu do roku poprzedniego osiągając poziom 137 mln euro. Największe wzrosty odnotowano w ubezpieczeniach majątkowych (9,9% r/r) oraz komunikacyjnych (7,2% r/r).

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie prowadzona jest na Litwie przez UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas – „PZU Litwa Życie”. Zebrana składka przypisana wyniosła 12 mln euro, co oznacza wzrost o 14,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w ubezpieczeniach na życie i dożycie, które wzrosły o 17,1% w porównaniu z 2015 rokiem. Udział PZU Litwa Życie w rynku ubezpieczeń na życie wynosił 4,8% (w porównaniu z 4,4% w 2015 roku).

Na Łotwie Grupa PZU prowadzi działalność poprzez AAS Balta – jednego z liderów rynku – który wszedł w skład Grupy w czerwcu 2014 roku, a następnie (w maju 2015 roku) przejął oddział PZU Litwa funkcjonujący na łotewskim rynku od 2012 roku. Udział obu podmiotów w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych osiągnął na koniec III kwartału 2016 roku poziom 27,2% a całkowity przypis składki brutto wyniósł 56 mln euro.

Od maja 2015 roku jednostka prowadząca działalność w Estonii jest oddziałem Lietuvos Draudimas i powstała z połączenia dwóch podmiotów - oddziału litewskiej spółki PZU, który został zarejestrowany w 2012 roku oraz nabytego w 2014 roku estońskiego oddziału, który prowadził swoją działalność pod marką Codan. Udział w estońskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 14,5% w 2016 roku (13,8% w 2015 roku). Zgromadzona składka przypisana brutto wyniosła 44 mln euro.

Rynek ukraiński

Ukraiński rynek ubezpieczeniowy odnotował wzrost składki przypisanej brutto o 14,4% po III kwartałach 2016 roku, osiągając poziom 25 mld hrywien. Składka zgromadzona z tytułu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniosła 23 mld hrywien, co oznacza wzrost o 13,1% w porównaniu do III kwartału 2015 roku. Wzrost ten był efektem przede wszystkim podniesienia sum ubezpieczeniowych będących następstwem deprecjacji waluty lokalnej, wzrostu inflacji oraz podniesienia taryf dla ubezpieczeń obowiązkowych. Ubezpieczenia komunikacyjne (29,7% udziału w rynku) odnotowały wzrost przypisu składki o 19,0%, w tym w ubezpieczenie Zielona Karta o 21,3%. Zakłady ubezpieczeń na życie w analogicznym okresie zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2,0 mld hrywien co oznacza wzrost o 32,2% w porównaniu do III kwartału 2015 roku.

Ukraiński rynek ubezpieczeniowy jest rozdrobniony – na koniec września 2016 roku działały na nim 323 zakłady ubezpieczeń (z czego 43 oferowały ubezpieczenia na życie). Niezależnie od wciąż olbrzymiej liczby zakładów ubezpieczeń, 100 największych zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych generowało 97,0% składki przypisanej brutto, w przypadku 20 największych zakładów ubezpieczeń na życie było to 99,4% przypisu.

Na rynku ukraińskim Grupa PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową poprzez dwie spółki:

PrJSC IC PZU Ukraine (w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych) – „PZU Ukraina” oraz PrJSC IC PZU Ukraine Life (ubezpieczenia na życie) – „PZU Ukraina Życie”. Ponadto spółka LLC SOS Services Ukraine pełni funkcje w zakresie assistance.

W 2016 roku składka przypisana brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych PZU Ukraina wyniosła 1 mld hrywien, tj. była o 40,2% wyższa niż w roku poprzednim.

W 2016 roku składka przypisana brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych PZU Ukraina wyniosła 1 mld hrywien, tj. była o 40,2% wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost ten wynikał zarówno ze zwiększenia składki uzyskanej za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych (banków i agencji turystycznych) jak i poprzez własne kanały dystrybucji. Szczególną rolę dla zwiększania przypisu odegrały ubezpieczenia komunikacyjne, Zielona Karta, ubezpieczenia turystyczne, a także korporacyjne ubezpieczenia majątkowe. Składka przypisana brutto zebrana przez PZU Ukraina Życie w 2016 roku wyniosła 240 mln hrywien i była wyższa o 34,7% w porównaniu do 2015 roku. Wzrost ten osiągnięto głównie w kanale bancassurance i brokerskim, w szczególności dzięki sprzedaży ubezpieczeń na życie i dożycie.

W ciągu trzech kwartałów 2016 roku PZU Ukraina pozyskał 3,7% (wzrost o 1,0 p.p. w stosunku do trzech kwartałów 2015 roku) składki przypisanej brutto ukraińskiego sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, co dało mu piąte miejsce na rynku. Z kolei na rynku ubezpieczeń na życie PZU Ukraina Życie zajmował po trzech kwartałach 2016 roku piąte miejsce z udziałem w rynku na poziomie 8,5% (spadek o 0,1 p.p. w stosunku do ubiegłego roku).

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All