Finansowanie dłużne PZU i Alior Banku

PZU

Grupa PZU (za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB) wyemitowała euroobligacje na łączną kwotę 850 mln euro (pobierz prospekt), które są notowane na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych (Official List, Main Securities Market) oraz na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Notowana seria obligacji (PZU0719) składa się z dwóch zasymilowanych serii (pod jednym kodem ISIN: XS1082661551) o wartości nominalnej 500 i 350 mln euro, wyemitowanych odpowiednio 3 lipca 2014 roku oraz 16 października 2015 roku.

Zobowiązania wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU. 

Zobowiązania wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon jest płacony raz w roku. Data wykupu przypada na 3 lipca 2019 roku.

Emisja euroobligacji stanowiła realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Środki pozyskane z emisji miały na celu zwiększenie zaangażowania portfela lokat w inwestycje denominowane w euro, zarządzanie pozycją walutową oraz wykorzystanie finansowania dłużnego – tańszego od kapitału własnego.

Wskaźnik zadłużenia Grupy PZU na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 28,1%1.

Rentowność (YTM) obligacji PZU

Ponadto, 14 marca 2017 roku Rada Nadzorcza PZU pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PZU do Walnego Zgromadzenia PZU w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nie wyższej niż 3 mld zł.

Alior Bank

 

W celu zapewnienia bezpiecznego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Alior Bank regularnie emituje instrumenty dłużne.

W celu zapewnienia bezpiecznego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Alior Bank regularnie emituje instrumenty dłużne. Na 31 grudnia 2016 w Alior Bank funkcjonowały następujące programy pozyskiwania kapitału dłużnego:

  • Program emisji obligacji własnych o wartości maksymalnej 2 mld zł;
  • Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych o wartości maksymalnej 800 mln zł.

W ramach ww. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych w 2016 roku Alior Bank przeprowadził następujące emisje:

Nazwa serii Nazwa skrócona ISIN Wartość nominalna serii Waluta Data emisji Data wykupu Rodzaj obligacji
P1A ALR0522 PLALIOR00151 150 000 000 2016-04-27 2022-05-16 podporządkowane
P1B ALR0524 PLALIOR00169 70 000 000 2016-04-29 2024-05-16 podporządkowane
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Alior Bank posiadał następujące zobowiązania w formie obligacji (prezentowane narastająco wg. daty emisji):

Nazwa serii Nazwa skrócona ISIN Wartość nominalna serii Waluta Data emisji Data wykupu Rodzaj obligacji
B ALR0421 PLMRTMB00026 67 200 000 2013-04-29 2021-04-29 podporządkowane
F ALR0924 PLALIOR00094 321 700 000 2014-09-26 2024-09-26 podporządkowane
C ALR1022 PLMRTMB00034 80 000 000 2014-10-21 2022-10-21 podporządkowane
G ALR0321 PLALIOR00102 192 950 000 2015-03-31 2021-03-31 podporządkowane
H ALR0617 PLALIOR00110 192 800 000 2015-06-30 2017-06-30 zwykłe
H1 ALR0617 PLALIOR00110 57 200 000 2015-06-30 2017-06-30 zwykłe
I ALR1221 PLALIOR00136 150 000 000 2015-12-04 2021-12-06 podporządkowane
I1 ALR1221 PLALIOR00136 33 350 000 2015-12-04 2021-12-06 podporządkowane
EUR001 n/d n/d 10 000 000 EUR 2016-02-04 2022-02-04 podporządkowane
P1A ALR0522 PLALIOR00151 150 000 000 2016-04-27 2022-05-16 podporządkowane
P1B ALR0524 PLALIOR00169 70 000 000 2016-04-29 2024-05-16 podporządkowane
 

Wszystkie powyższe serie obligacji podporządkowanych są kwalifikowane przez Alior Bank jako instrumenty kapitału Tier II, o którym mowa w art. 63 CRR.2

1 Wskaźnik dźwigni finansowej Grupy PZU – iloraz zadłużenia z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu potrąceń) do sumy: zadłużenia z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych oraz kapitałów własnych Grupy PZU pomniejszonych o: stan wartości niematerialnych i prawnych, odroczonych kosztów akwizycji oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 - Capital Requirements Regulation, CRR.

Do pobrania

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All