Rating

Rating emitenta

PZU i PZU Życie od 2004 roku podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju.

Rating zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Od 25 marca 2014 roku PZU posiada rating o jeden stopień wyższy od ratingu Polski dla zadłużenia w walucie obcej.

21 stycznia 2016 roku agencja ratingowa S&P obniżyła rating siły finansowej PZU z poziomu „A” do poziomu „A-” z perspektywę ratingową na poziomie negatywnym. Decyzja o obniżeniu ratingu dla PZU była związana z decyzją o obniżeniu oceny ratingowej Polski i nie wynikała ze zmiany sytuacji finansowej Spółki.

31 października 2016 roku agencja ratingowa S&P podtrzymała długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej PZU i PZU Życie na poziomie A- z perspektywą negatywną, jednocześnie usuwając go z listy „pod obserwacją”, na którym znajdował się od 18 grudnia 2015 roku.

22 grudnia 2016 roku agencja ratingowa S&P potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowej dla PZU i PZU Życie na poziomie ‚A-’ 

22 grudnia 2016 roku agencja ratingowa S&P potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowej dla PZU i PZU Życie na poziomie ‚A-’. Perspektywa ratingu pozostała negatywna. Potwierdzenie ratingu nastąpiło po opublikowanej przez Grupę PZU 8 grudnia 2016 roku informacji o podpisaniu umowy zakupu 20% akcji Banku Pekao.

 

Rating kraju

15 stycznia 2016 roku agencja ratingowa S&P obniżyła ocenę ratingową Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A/A- do A-1/A-2 dla odpowiednio długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej. Jednocześnie zmieniona została perspektywa ratingu z pozytywnej na negatywną. 2 grudnia 2016 roku perspektywa ratingowa została podniesiona do stabilnej.

Rating euroobligacji

20 czerwca 2014 roku agencja ratingowa S&P przyznała rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A- dla euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB. W październiku 2015 roku nastąpiła emisja obligacji PZU o wartości 350 mln euro. Obligacje te zostały zasymilowane i tworzą jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 mln euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 roku, tzw. „tap”. 12 października 2015 roku analitycy S&P określili rating nowej emisji również na poziomie A-. 21 stycznia 2016 roku, w związku z obniżeniem ratingu PZU (co było konsekwencją obniżenia rating Polski), został również obniżony rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ) do poziomu BBB+. Jest to nadal tzw. „rating inwestycyjny”.

Rating Polski

  Obecnie Poprzednio
Kraj Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
Rzeczpospolita Polska        
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A- /Stabilna/ 2 grudnia 2016 A- /Negatywna/ 15 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) BBB+ /Stabilna/ 2 grudnia 2016 BBB+ /Negatywna/ 15 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A-2 2 grudnia 2016 A-2 15 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) A-2 2 grudnia 2016 A-2 15 stycznia 2016
   

Rating PZU

Rating PZU Obecnie Poprzednio
Nazwa zakładu Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
PZU        
Rating siły finansowej A- /Negatywna/ 22 grudnia 2016 A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej A- /Negatywna/ 22 grudnia 2016 A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016
PZU Życie        
Rating siły finansowej A- /Negatywna/ 22 grudnia 2016 A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016
Rating wiarygodności kredytowej A- /Negatywna/ 22 grudnia 2016 A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016
   

Rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ)

  Obecnie Poprzednio
Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
       
EUR 350 mln do 07/03/2019 BBB+ 21 stycznia 2016 A- /stabilna/ 12 października 2015
EUR 500 mln do 07/03/2019 BBB+ 21 stycznia 2016 A- /stabilna/ 20 czerwca 2014

Rating Alior Bank

5 września 2013 roku agencja Fitch Ratings Ltd. nadała Alior Bank rating podmiotu ma poziomie BB z perspektywą stabilną. Rating utrzymany został na niezmienionym poziomie zgodnie z oceną nadaną 12 kwietnia 2016 roku. 

Rating Alior Bank Rating (Fitch)
   
Rating długoterminowy podmiotu
(Long-Term Foreign Currency IDR)
BB      /Stabilna/
Rating krótkoterminowy podmiotu
(Short-Term Foreign Currency IDR)
B
Długoterminowy rating krajowy
(National Long-Term Rating): BBB+(pol)
BBB+(pol) /Stabilna/
Krótkoterminowy rating krajowy
(National Short-Term Rating): F2(pol)
F2(pol)
Viability Rating (VR) bb
Rating wsparcia (Support Rating) 5
Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor) 'No Floor'

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All