Relacje inwestorskie PZU

Wartość PZU tworzymy poprzez aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego. Budujemy zaufanie i dbamy o dobre relacje.

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”.

Struktura akcjonariatu

Na 31 grudnia 2016 roku akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji PZU byli Skarb Państwa RP (34,2% kapitału zakładowego) oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (5,1% kapitału zakładowego), zobacz więcej

Na koniec 2016 roku struktura akcjonariatu PZU pozostawała stabilna. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1,2 p.p. do poziomu 33,1%.

Według badań przeprowadzonych na koniec 2016 roku struktura akcjonariatu PZU pozostawała stabilna. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1,2 p.p. do poziomu 33,1%. Zmiana w tej grupie to głównie zasługa kapitału z Ameryki Północnej, którego udział zwiększył się o 2,1 p.p. r/r i wyniósł 12,0%. Większą wagę inwestorów zagranicznych potwierdzają również dane GPW7 dotyczące obrotów na całym rynku, które pokazują że na koniec 2016 roku ich udział (w rynku akcji) wyniósł 53% (+2 p.p. r/r), przy jednoczesnym spadku polskich inwestorów instytucjonalnych do 34% (-3 p.p. r/r).

Struktura akcjonariatu PZU - główne grupy inwestorów

 

Udział inwestorów instytucjonalnych (w akcjonariacie PZU w 2016 roku) z Europy (z wyłączeniem Skarbu Państwa) nieznacznie się zmniejszył, tj. o 0,8 p.p. i wyniósł 43,7%. Do najbardziej znaczących zmian w tej grupie (w ujęciu względnym) należy wzrost udziału inwestorów z Polski o 2,9 p.p. (do 66,9%) oraz rosnąca aktywność inwestorów z Wielkiej Brytanii, których udział wzrósł z 19,5% do 20,9%.

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU (inwestorzy instytucjonalni)

 

Udział polskich inwestorów instytucjonalnych pozostał na poziomie zbliżonym do roku 2015, tj. wyniósł 26,7% (wzrost o 0,1 p.p. r/r). 

Udział polskich inwestorów instytucjonalnych pozostał na poziomie zbliżonym do roku 2015, tj. wyniósł 26,7% (wzrost o 0,1 p.p. r/r). W tym zarówno OFE jak i TFI zwiększyły swój udział o kilka punktów bazowych. Ich udział na koniec 2016 roku wyniósł odpowiednio 19,1% i 5,3%.

 

 

Inwestorzy z Ameryki Północnej 2014-2016

Inwestorzy indywidualni w 2016 roku stanowili ok. 6% akcjonariatu PZU, to jest o 1 p.p. mniej niż w 2015 roku. Niskie zaangażowanie tej grupy odzwierciedla trendy strukturalne na polskim rynku kapitałowym. W 2016 roku udział w obrotach akcji na GPW inwestorów indywidualnych wyniósł zaledwie 13% (podobnie jak w latach 2014-2015), dla porównania w roku 2010 (w którym miało miejsce IPO PZU) udział tej grupy w obrotach wynosił ok. 20%.

Udział inwestorów indywidualnych zlokalizowanych poza granicami Polski pozostał bez zmian w stosunku do 2015 roku i wyniósł 1,1%.

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego

Wyniki finansowe Grupy PZU (za 2015 rok, I kwartał 2016 roku, I półrocze 2016 roku oraz trzy kwartały 2016 roku) były prezentowane i omawiane przez Zarząd PZU na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego (każdorazowo również transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu). Ponadto PZU przeprowadził dedykowane spotkania z transmisjami internetowymi na żywo z następujących wydarzeń:

W 2016 roku PZU po raz kolejny zaprezentował najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany w formie raportu rocznego online http://raportroczny2015.pzu.pl/. Raport otrzymał najwyższe wyróżnienie za najlepszy raport roczny w internecie, w prestiżowym konkursie Instytutu Rachunkowości i Podatków (IRIP).

Działania adresowane do inwestorów instytucjonalnych

W 2016 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 2 non-deal roadshows w Londynie i Nowym Jorku/Bostonie;
 • 15 zagranicznych konferencjach finansowych z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • 5 konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych w Warszawie;
 • licznych spotkaniach inwestorskich w siedzibie spółki: 1on1, spotkaniach grupowych i telekonferencjach.

W 2016 roku odbyły się 163 spotkania z 288 inwestorami instytucjonalnymi oraz ponad 132 spotkań i telekonferencji z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU.

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2016 roku (liczba wizyt)

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

W 2016 roku PZU aktywnie wspierało inwestorów indywidualnych, w szczególności poprzez dostarczenie rzetelnej i aktualnej informacji na temat działalności PZU, branży ubezpieczeniowej oraz rynków finansowych. W tym zakresie PZU realizował zarówno projekty ukierunkowane na efektywniejszą komunikację (m.in. raport online, newsletter, factsheet), jak i podejmował pro-aktywne działania mające na celu bezpośredni kontakt z przedstawicielami Spółki, w tym m.in.:

 • uczestniczył w największej w Polsce konferencji dla inwestorów indywidualnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: XX edycji konferencji WallStreet w Karpaczu (ponad 1 000 zarejestrowanych inwestorów) – największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo- Wschodniej;
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po każdorazowej publikacji wyników.

W 2016 roku PZU uczestniczył w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, którego celem jest tworzenie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów, analityków, jak i media. W 2016 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Pierwsze miejsce za raport roczny w internecie (drugi rok z rzędu), w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez IRIP. W klasyfikacji ogólnej (The Best Annual Report 2015), na którą składa się łączna ocena za skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności Grupy oraz raport online, PZU uplasował się na trzeciej pozycji;

Kryształ wsród raportów
W PZU wiemy, czym jest przejrzystość – nasze wysokie standardy w zakresie raportowania fi nansowego online już po raz drugi zostały docenione pierwszą nagrodą w konkursie IRIP za najlepszy raport roczny w Internecie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu w nagrodzonej, innowacyjnej formie na raportroczny2015.pzu.pl.

 • Trzecie miejsce dla Prezesa Zarządu Michała Krupińskiego w rankingu najlepszych CEO dla relacji inwestorskich w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w badaniu Extel 2016;
 • Trzecie miejsce (zarówno dla PZU jak i personalnie dla kierownika zespołu relacji inwestorskich – Piotra Wiśniewskiego) w rankingu najlepszych relacji inwestorskich w Polsce w badaniu Extel 2016. W badaniu Extel wzięło udział 16 tys. osób ze środowiska inwestorskiego z 75 krajów. W obszarze relacji inwestorskich przedstawiciele domów maklerskich i analitycy inwestycyjni ocenili 5,5 tys. osób oraz ponad 1,5 tys. firm. Wszystkie dane wykorzystywane w tworzeniu rankingu zostały poddane zewnętrznemu audytowi, gwarantującemu ich wiarygodność i prawidłowość;
 • Wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, za utrzymanie wysokich standardów komunikacji z rynkiem kapitałowym;
 • Nagrody Rekinów Biznesu (w ramach pierwszej edycji Capital Market Forum) w dwóch kategoriach: „Debiut 25-lecia” oraz „Spółka dywidendowa”.

Cele RI na 2017 rok

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2017 rok:

 • umacnianie dobrych relacji pomiędzy Zarządem PZU, a środowiskiem inwestorskim;
 • zapewnienie zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej PZU wśród inwestorów i analityków;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji i obligacji PZU – poprzez kontynuację działań pro- inwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów;
 • zapewnienie szerokiego pokrycia dla akcji PZU przez analityków banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) oraz rzetelnej wyceny akcji PZU poprzez dostarczenie analitykom wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji;
 • kreowanie standardów relacji inwestorskich, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych spółek giełdowych;
 • dostarczanie Zarządowi PZU regularnej informacji zwrotnej na temat postrzegania PZU wśród uczestników rynku kapitałowego oraz szerokiej wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki;
 • monitoring sentymentu inwestorów do akcji PZU oraz zmian w strukturze akcjonariatu w celu stosowania najbardziej adekwatnych działań i narzędzi relacji inwestorskich oraz oceny efektywności planów RI.
 

 

1 Źródło: https://static.gpw.pl/pub/files/inwestorzy_w_obrotach_GPW_ prezentacja.pdf

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All