Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych PZU jest firma KPMG Audyt Sp. z o.o.

18 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza PZU dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zakres zawartej umowy obejmuje w szczególności:

  • badanie rocznych sprawozdań jednostkowych PZU oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU;
  • przegląd śródrocznych jednostkowych sprawozdań PZU oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU.

Prace, o których mowa powyżej dotyczą trzech kolejnych lat obrotowych kończących się odpowiednio w dniach: 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2016 roku z możliwością przedłużenia współpracy na dwa kolejne lata obrotowe kończące się odpowiednio w dniach: 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
badanie rocznego sprawozdania finansowego 1365 1 488
inne usługi poświadczające 1 350 248
usługi doradztwa podatkowego - -
pozostałe usługi 27 27
Razem 2 742 1 763

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All