Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd

Struktura na dzień publikacji Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU za 2016 rok (15.03.2017)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd
Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania emitenta.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.
Michał Krupiński

Prezes Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku

Roger Hodgkiss

Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Andrzej Jaworski

Członek Zarządu PZU od 14 maja 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / PZU Życie od 19 października 2016 roku

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

Paweł Surówka

Prezes Zarządu PZU Życie od 23 czerwca 2016 roku oraz Dyrektor Grupy PZU od 1 listopada 2016 roku

Aleksandra Agatowska

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 25 marca 2016 roku

Tomasz Karusewicz

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 29 stycznia 2016 roku

Bartłomiej Litwińczuk

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku

Sławomir Niemierka

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 marca 2012 roku

Roman Pałac

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 15 lutego 2016 roku

Paweł Górecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14 marca 2017 roku

Łukasz Świerżewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 14 marca 2017 roku

Alojzy Zbigniew Nowak

Sekretarz Rady Nadzorczej od 14 marca 2017 roku

Bogusław Banaszak

Członek Rady Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku

Marcin Chludziński

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Agata Górnicka

Członek Rady Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku

Paweł Kaczmarek

Członek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2015 roku

Jerzy Paluchniak

Member of the Supervisory Board since 7 January 2016

Maciej Zaborowski

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

 

Aktualna struktura Zarządu oraz Rady Nadzorczej PZU SA dostępna jest pod adresem

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU. Sposób funkcjonowania, jak również uprawnienia Walnego Zgromadzenia, reguluje Kodeks spółek handlowych (ksh) oraz Statut.

Treść Statutu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej PZU w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Spółka”.

Walne Zgromadzenie nie uchwaliło swojego regulaminu.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i są zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej PZU oraz w sposób określony w przepisach.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Emitenta. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przez ksh bądź Statut.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych przez ksh lub Statut, podejmowanie uchwał w sprawach:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • podziału zysku lub pokrycia straty;
 • postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • umorzenia akcji i emisji obligacji;
 • tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygania o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
 • podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
 • powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia Skarbu Państwa do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
 • ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 • nabycia lub zbycia przez Emitenta nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30,0 mln euro (trzydziestu milionów euro) brutto.

Zgodnie ze Statutem, większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:

 • zmiany Statutu;
 • obniżenia kapitału zakładowego;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Większości 90% głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

 • mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji;
 • w sprawach połączenia się Emitenta poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę;
 • łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki;
 • rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę);
 • likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i są zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej PZU oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie wraz z materiałami prezentowanymi akcjonariuszom udostępnianie jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, na korporacyjnej stronie internetowej PZU w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Emitenta lub likwidatorów Emitenta, w sprawach ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w sprawach osobowych lub, z wyłączeniem przypadków, w których wymóg głosowania jawnego wynika z ustawy, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na Walnym Zgromadzeniu określone są w ksh oraz w Statucie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami emitenta na szesnaście dni przed jego datą (dzień rejestracji uczestnictwa). Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jedna akcja PZU daje prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, opisanych w Statucie Spółki.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zamieszczany jest zawsze, zgodnie z wymogami ksh, w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu udostępnianym na korporacyjnej stronie internetowej PZU w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Skład, kompetencje i sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Skład

Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do jedenastu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami Uobr, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dodatkowo, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać określone w Statucie kryteria niezależności (członek niezależny), dotyczące m.in. powiązań na tle zawodowym lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PZU i podmiotów z Grupy PZU. Członek niezależny ma obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienia wszystkich kryteriów niezależności przewidzianych w Statucie oraz poinformowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów. Ponadto, Statut przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Uprawnienie to wygaśnie z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem spółki.

1 stycznia 2016 roku w Radzie Nadzorczej PZU funkcję pełnili:

 • Zbigniew Ćwiąkalski - Przewodniczący Rady;
 • Paweł Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Dariusz Filar – Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Rady;
 • Jakub Karnowski – Członek Rady;
 • Aleksandra Magaczewska – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniali Dariusz Kacprzyk oraz Dariusz Filar.

7 stycznia 2016 roku z dniem 7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Zbigniewa Derdziuka, Macieja Piotrowskiego, Dariusza Kacprzyka, Jakuba Karnowskiego, Aleksandrę Magaczewską, Dariusza Filara.

Jednocześnie z dniem 7 stycznia 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PZU: Piotra Paszkę, Marcina Chludzińskiego, Marcina Gargasa, Macieja Zaborowskiego, Eligiusza Krześniaka, Radosława Potrzeszcza i Jerzego Paluchniaka. 19 stycznia 2016 roku Paweł Kaczmarek objął funkcję Przewodniczącego Rady, Marcin Gargas Wiceprzewodniczącego, a Maciej Zaborowski Sekretarza

W związku z powyższym od 19 stycznia 2016 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady;
 • Marcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Piotr Paszko – Członek Rady;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniali Marcin Gargas, Maciej Zaborowski, Marcin Chludziński, Eligiusz Krześniak, Alojzy Nowak, Piotr Paszko oraz Radosław Potrzeszcz.

1 lipca 2016 roku Jerzy Paluchniak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU z dniem 1 lipca 2016 roku. 1 lipca 2016 roku z dniem 2 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało w skład Rady Nadzorczej PZU Piotra Walkowiaka.

W związku z powyższym od 2 lipca 2016 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady;
 • Marcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Piotr Paszko – Członek Rady;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Rady:
 • Piotr Walkowiak – Członek Rady.

7 lipca 2016 roku Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej działając na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZU powołał na Członka Rady Nadzorczej PZU Jerzego Paluchniaka, w związku z tym kształt Rady przedstawiał się następująco:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady;
 • Marcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Piotr Paszko – Członek Rady;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Rady;
 • Piotr Walkowiak – Członek Rady.

4 sierpnia 2016 roku Piotr Walkowiak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU z dniem 4 sierpnia 2016 roku. W związku z powyższym od 5 sierpnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady;
 • Marcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Piotr Paszko – Członek Rady;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Rady.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej PZU rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i zakończy się po upływie trzech kolejnych pełnych lat obrotowych. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym był rok 2016. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Skład Rady Nadzorczej PZU wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

Imię i Nazwisko Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej PZU  
Paweł Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady od 8 lipca 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku Przewodniczący Rady od 19 stycznia 2016 roku W Radzie od 30 czerwca 2015 roku
Marcin Gargas Wiceprzewodniczący Rady od 19 stycznia 2016 roku W Radzie od 7 stycznia 2016 roku
Maciej Zaborowski Sekretarz Rady od 19 stycznia 2016 roku W Radzie od 7 stycznia 2016 roku
Marcin Chludziński Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku
Eligiusz Krześniak Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku
Alojzy Nowak Członek Rady od 30 maja 2012 roku
Jerzy Paluchniak Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku (z wyłączeniem okresu 2-6 lipca 2016 roku)
Piotr Paszko Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku
Radosław Potrzeszcz Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku

8 lutego 2017 roku, Pan Eligiusz Krześniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU z dniem 8 lutego 2017 roku.

8 lutego 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Marcina Gargasa, Piotra Paszko i Radosława Potrzeszcza.

Jednocześnie z dniem 8 lutego 2017 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PZU: Agatę Górnicką, Łukasza Świerżewskiego, Pawła Góreckiego i Bogusława Banaszaka.

W związku z powyższym od 8 lutego 2017 roku skład Rady Nadzorczej PZU SA przedstawiał się następująco:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady;
 • Bogusław Banaszak – Członek Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Paweł Górecki – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Łukasz Świerżewski – Członek Rady.

14 marca 2017 roku Paweł Kaczmarek i Maciej Zaborowski złożyli rezygnację z funkcji pełnionych w prezydium Rady Nadzorczej PZU oraz, z tym samym dniem, Paweł Górecki objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU, Łukasz Świerżewski Wiceprzewodniczącego, a Alojzy Nowak Sekretarza.

W związku z powyższym od 14 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej PZU SA przedstawiał się następująco:

 • Paweł Górecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Łukasz Świerżewski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Bogusław Banaszak – Członek Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

Skład Rady Nadzorczej PZU wg stanu na 14 marca 2017 roku

Imię i Nazwisko Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej PZU  
Paweł Górecki Przewodniczący Rady od 14 marca 2017 roku W Radzie od 8 lutego 2017 roku
Łukasz Świerżewski   Wiceprzewodniczący Rady od 14 marca 2017 roku W Radzie od 8 lutego 2017 roku
Alojzy Nowak   Sekretarz Rady od 14 marca 2017 roku W Radzie od 30 maja 2012 roku
Bogusław Banaszak   Członek Rady od 8 lutego 2017 roku
Marcin Chludziński   Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku  
Agata Górnicka   Członek Rady od 8 lutego 2017 roku  
Paweł Kaczmarek   Członek Rady od 30 czerwca 2015 roku  
Jerzy Paluchniak   Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku (z wyłączeniem okresu 2-6 lipca 2016 roku)
Maciej Zaborowski   Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku  

Paweł GóreckiPaweł Górecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14 marca 2017 roku

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uczestnik aplikacji sądowej i radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi, a także planowania i realizacji zamówień publicznych. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz licznych niepublikowanych opinii prawnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych organizowanych przez polskie ośrodki akademickie. Wykładowca uniwersytecki. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz stosowaniu procedur administracyjnych, podatkowych i procedury sądowo-administracyjnej.

 

 

 

Łukasz ŚwierżewskiŁukasz Świerżewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 14 marca 2017 roku

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor Nauk ekonomicznych. Pracę doktorską obronił w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Przez trzy lata był związany z PKO Bankiem Polskim. Pełnił tam m.in. obowiązki dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej oraz kierownika Zespołu Projektów Strategicznych i Analiz w tym departamencie. Wcześniej zastępca redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska i dyrektor działu badawczego specjalizującego się w analizach praktyk zarządczych polskich przedsiębiorstw. W latach 1999- 2004 dziennikarz Pulsu Biznesu, zajmujący się m.in. tematyką rynków i instytucji finansowych. Autor wielu publikacji o tematyce gospodarczej i ekonomicznej. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Komunikacji i Promocji oraz Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów.

 

 

 

 

Alojzy Zbigniew Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej od 14 marca 2017 roku

W 1984 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH); w 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana Champaign, USA; w 1993 roku studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii, w 1996 roku studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, natomiast w 1997 roku studia w zakresie International Economics at RUCA.W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe dynamika rozwoju”. Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of Interdisciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE SA Warszawa. External Reviewer w przewodach doktorskich University of Cambridge, Postgraduate School of Management, Grenoble, University of Zululand, RPA. Wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska”. Autor ponad 300 publikacji, opublikowanych w kraju i zagranicą. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. Ponadto pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., TFI KBC, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

 

Bogusław Banaszak – Członek Rady Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji na tym Uniwersytecie (od 2014 roku) oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (od 2005 roku). W latach 1977-2014 był zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. W latach 1998 – 2008 profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), gdzie kierował Katedrą Polskiego Prawa Publicznego. W latach 1995 – 2005 profesor Wyższej

Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu. Od maja 2006 roku do maja 2010 roku Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od kwietnia 2016 roku członek tej Rady. Od kwietnia 2016 roku członek Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka). Od kwietnia 2013 roku członek tytularny Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy. Członek kolegiów (rad) redakcyjnych kilkunastu krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz członek kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Ponadto członek korespondent hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych (od 2010 roku) oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu (od 2004 roku) oraz członek Komitetu

Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (od 2011 roku). Ponadto członek: Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000 - 2001), Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych UŁ i UMK (2008 -2016), Międzynarodowego Dyrektoriatu Doradczego (Advisory Directorate International) Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (od 2009 roku). Od 1992 roku stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu. Autor kilkudziesięciu ekspertyz dla naczelnych organów władzy publicznej oraz autor kilkunastu ekspertyz dla podmiotów gospodarczych. Autor ponad 300 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze, studia i artykuły. Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi RP (w 2001 roku) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2008 roku), niemieckim Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze (w 2008 roku) oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Austrii (w 2000 roku), Wielką Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii (w 2007 roku), Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy, a także Orderem Sprawiedliwości 1go Stopnia Światowego Stowarzyszenia Prawników (w 2011 roku). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry – 2004 rok), Uniwersytetu w Alba Julii (Rumunia – 2009 rok), Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia – 2010 rok) i Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina 2011 rok).

 

Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa tej spółki. Od 21 stycznia 2016 roku pełni funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Posiada 9 - letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Główną domeną prowadzonej przez niego działalności było finansowanie projektów inwestycyjnych, doradztwo w planowaniu strategicznym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyt i kontrola wewnętrzna. Licencjonowany trener i doradca, specjalizujący się w planowaniu strategicznym i organizacyjnym, zarządzaniu projektami. Posiada doświadczenie w definiowaniu i zarządzaniu projektami doradczymi w administracji publicznej oraz biznesie. Stale współpracuje w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w nadzorze komunalnych spółek ciepłowniczych. Publikował artykuły dotyczące zarządzania publicznego w „Rzeczach Wspólnych”, „W sieci”, „Wprost”. Realizował się również w działalności pro publico bono kierując „think tankiem” Fundacji Republikańskiej - współautor analiz, ekspert, szczególnie w kontekście roli spółek Skarbu Państwa w realizacji celów państwowych, zarządzaniu sektorem publicznym w kontekście koncentracji wokół celów rozwojowych, współdziałaniu sektora publicznego we wspieraniu narodowej ekspansji gospodarczej. Główne kompetencje zawodowe: umiejętność kierowania spółką prawa handlowego w aspekcie organizacyjnym oraz prawno- finansowym, doświadczenie w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego, prowadzenie procesów reorganizacji, restrukturyzacji, optymalizacji kosztowej oraz kontroli wewnętrznej, prowadzenie horyzontalnych procesów kontrolno-audytowych, definiowanie i nadzór projektów, szczególnie finansowanych ze środków UE, znajomość branży energetyczno-ciepłowniczej, wiedza i świadomość modeli, realizacji celów państwowych poprzez spółki Skarbu Państwa.

 

Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku

Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006 – 2012 w Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012 -2013 jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A., następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2013 – 2014, a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2014 – 2015. Od grudnia 2015 roku Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Paweł Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2015 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1994-2014 związany z Ministerstwem Finansów. Przez szereg lat zajmował się aspektami prawnymi związanymi z problematyką długu publicznego – jego finansowaniem, konwersją i restrukturyzacją, współpracą z organami nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego rynku kapitałowego, a także polityką państwa

wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem jego wsparcia finansowego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jego zakresu obowiązków należy m. in. koordynowanie wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dążenia do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym przygotowywania rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, wykonywanie prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, zatwierdzania pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, organizowanie i nadzorowanie egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zapewnienie obsługi Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, dokonywanie oceny i sporządzanie analiz w zakresie realizacji zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności w spółkach uznanych za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, monitorowanie realizowanych strategicznych projektów inwestycyjnych oraz przyjętych kierunków rozwoju, programów i strategii rządowych.

 

Jerzy Paluchniak – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od listopada 2003 roku Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W grudniu 2005 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr 10649) a także w tym samym roku zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy ACCA. Pan Jerzy Paluchniak w latach 1999 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent brand managera w firmie Zielona Budka Zbigniew Grycan S.A. Jeszcze w 2000 roku kontynuował karierę zawodową we wrocławskim dziale audytu Arthur Andersen/Ernst&Young na stanowiskach od asystenta do managera (awans na stanowisko managera w 2005 roku). Od 2007 roku do 7 stycznia 2016 roku pracował we wrocławskim dziale audytu KPMG, gdzie w 2008 roku awansował na stanowisko senior managera. Oprócz pełnia roli kluczowego biegłego rewidenta w badaniach sprawozdań finansowych pełnił kierownicze role w projektach dotyczących przeglądów i audytów procesów, wdrażania funkcji audytu wewnętrznego oraz w projektach dochodzeniowych. Uzyskał tytuł Certyfikowanego Trenera w KPMG. Prowadził szkolenia merytoryczne z dziedziny audytu, rachunkowości i kompetencji osobistych i interpersonalnych dla klientów i pracowników KPMG. Ponadto był odpowiedzialny za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w biurze KPMG we Wrocławiu.W latach 2016 – 2017 zajmował stanowisko Dyrektora Audytu Wewnętrznego w Tauron Polska Energia S.A. odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego we wszystkich spółkach Grupy Tauron Polska Energia S.A., gdzie przeprowadził głęboką zmianę funkcji audytu wewnętrznego dostosowując ją do nowego modelu biznesowego Grupy Tauron. Od 2010 roku członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.

 

Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył także aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Jest także absolwentem Center for American Law Studies (wspólna inicjatywa Uniwersytetu Stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Leadership Academy for Poland, XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji) - specjalizacja: służba zagraniczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich a także w Ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP. Zasiadał także w kilku radach nadzorczych. Zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie prowadzi własną praktykę adwokacką oraz jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono, w tym m.in. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Laureat prestiżowego konkursu Risings Stars – Prawnicy Liderzy Jutra organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Kompetencje

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Zakładu i we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach powyżej, oraz składanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
 • powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
 • udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 • akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej;
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
 • akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów spółki prawa głosu na walnych zgromadzeniach PZU Życie w sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie, połączenia PZU Życie z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie;
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki;
 • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju spółki oraz rocznych planów finansowych;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody na:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3,0 mln euro;
 • zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
 • zawarcie przez Emitenta umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 ksh;
 • wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych i oddziałów zagranicznych.

Sposób funkcjonowania

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin taki został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2016 roku i określa skład oraz sposób powoływania Rady Nadzorczej, zadania i zakres działalności oraz sposób jej zwoływania i prowadzenia obrad.

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać w tym celu czasowe komisje. Zakres czynności delegowanego członka rady i komisji określa uchwała Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak i na piśmie w trybie pisemnym. Ponadto, Statut przewiduje możliwość oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu oraz w sprawie powoływania, zawieszenia i odwoływania Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. Ponadto, tajne głosowanie może być zarządzone na wniosek członka Rady.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a także może wybrać spośród swoich członków Sekretarza.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, oprócz powoływania przewidzianego w Statucie komitetu audytu oraz komitetu nominacji i wynagrodzeń, w celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym, których kompetencje, skład i tryb pracy określa uchwalony przez radę regulamin danego komitetu. Regulamin przewiduje możliwość korzystania przez Radę oraz powołane przez nią komitety z usług ekspertów oraz firm doradczych.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni przez Radę członkowie Zarządu, wskazani przez Zarząd pracownicy PZU właściwi dla poruszanej na posiedzeniu sprawy, a także inne zaproszone osoby. W określonych celach Rada Nadzorcza może również zaprosić na wspólne posiedzenie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej innych spółek z Grupy PZU. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni, za zgodą Rady, do dobrania sobie nie więcej niż jednego doradcy uprawnionego do udziału z głosem doradczym w jej posiedzeniach poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W ramach Rady Nadzorczej PZU funkcjonują następujące komitety:

 • komitet audytu;
 • komitet nominacji i wynagrodzeń;
 • komitet strategii.

Statut przewiduje powołanie przez Radę Nadzorczą komitetu audytu. W skład komitetu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden członek niezależny posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady, która przy wyborze jego członków bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw powierzonych temu komitetowi.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, ma on charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto, komitet audytu może wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie wykonania określonych czynności kontrolnych w Zakładzie, a wykonawcą zleconych kontroli może być jednostka wewnętrzna lub podmiot zewnętrzny.

Komitet audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 3 czerwca 2008 roku. 1 stycznia 2016 roku w skład komitetu audytu wchodzili:

 • Dariusz Filar – Przewodniczący Komitetu;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu.

Dariusz Filar został wskazany przez Radę Nadzorczą jako członek niezależny w rozumieniu art. 86 ust. 4 Uobr, tj. posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła następujący skład komitetu audytu:

 • Marcin Chludziński – Przewodniczący Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Komitetu.

Pan Jerzy Paluchniak został wskazany przez Radę Nadzorczą jako członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu art. 86 ust. 4 i 5 Uobr od 19 stycznia 2016 roku. Ponadto, Pan Marcin Chludziński spełniał kryteria niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 4 i 5 Uobr od 19 stycznia do 18 marca 2016 roku.

18 marca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU zmieniła skład komitetu audytu na następujący:

 • Piotr Paszko – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Komitetu.

22 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU potwierdziła skład komitetu audytu jako następujący:

 • Piotr Paszko – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Komitetu.

Na 31 grudnia 2016 roku skład ten nie uległ zmianie.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 23 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet audytu liczy 3 osoby, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Bogusław Banaszak – Przewodnicząca Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej od momentu wprowadzenia akcji PZU do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń.

Zgodnie ze Statutem, szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu nominacji i wynagrodzeń określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W skład komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wejdzie pięciu członków w wyniku głosowania nad jej składem, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu nominacji i wynagrodzeń przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z 4 kwietnia 2013 roku, komitet nominacji i wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania i wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Rada Nadzorcza ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 5 osób. 1 stycznia 2016 roku w skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzili:

 • Zbigniew Ćwiąkalski – Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Dariusz Filar – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 4 osoby, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Radosław Potrzeszcz – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Gargas – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu;
 • Piotr Paszko – Członek Komitetu.

18 marca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU zmieniła skład komitetu nominacji i wynagrodzeń na następujący:

 • Radosław Potrzeszcz – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Gargas – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Komitetu.

Na 31 grudnia 2016 roku skład komitetu nominacji i wynagrodzeń nie uległ zmianie.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 23 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 3 osoby, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Agata Górnicka – Przewodnicząca Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem powołania pięciu członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, a jego uprawnienia przejmuje wówczas Rada w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu strategii przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z 4 kwietnia 2013 roku, komitet strategii ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez radę czynności nadzorczych w zakresie opiniowania wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych jej przez Zarząd (w szczególności strategii rozwoju spółki) oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

1 stycznia 2016 roku w skład komitetu strategii wchodzili:

 • Alojzy Nowak - Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Jakub Karnowski – Członek Komitetu;
 • Aleksandra Magaczewska – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet strategii liczy 6 osób, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Alojzy Nowak - Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Marcin Gargas – Członek Komitetu;
 • Piotr Paszko – Członek Komitetu;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Na 31 grudnia 2016 roku skład komitetu nie uległ zmianie. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 23 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet strategii liczy 6 osób, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Alojzy Nowak - Przewodniczący Komitetu;
 • Bogusław Banaszak – Członek Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Łukasz Świerżewski – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu. 

Zarząd

Skład

Zgodnie ze Statutem PZU, w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Od 1 stycznia 2016 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Dariusz Krzewina – p.o. Prezesa Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Rafał Grodzicki – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu.

19 stycznia 2016 roku Rafał Grodzicki i Tomasz Tarkowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Zarządu z dniem 19 stycznia 2016 roku a Rada Nadzorcza PZU SA powołała z dniem 19 stycznia 2016 roku w skład Zarządu Michała Krupińskiego, Rogera Hodgkiss, Beatę Kozłowską- Chyłę, Roberta Pietryszyna oraz z dniem 20 stycznia 2016 roku Pawła Surówkę.

W związku z powyższym od 20 stycznia 2016 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Robert Pietryszyn – Członek Zarządu;
 • Paweł Surówka – Członek Zarządu.

18marca 2016 roku Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 18 marca 2016 roku. 19 marca 2016 roku Paweł Surówka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem 19marca 2016 roku. 19 marca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU SA powołała z dniem 22 marca 2016 roku w skład Zarządu Sebastiana Klimka i Macieja Rapkiewicza.

W związku z powyższym od 22 marca 2016 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Sebastian Klimek – Członek Zarządu;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Robert Pietryszyn – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu.

13 maja 2016 roku Robert Pietryszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Ponadto 13 maja 2016 roku Rada Nadzorcza PZU SA powołała z dniem 14 maja 2016 roku w skład Zarządu Andrzeja Jaworskiego.

W związku z powyższym od 14 maja 2016 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu;
 • Sebastian Klimek – Członek Zarządu;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu.

23 czerwca 2016 roku Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, w związku z tym skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu;
 • Sebastian Klimek – Członek Zarządu;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu.

30 sierpnia 2016 roku Sebastian Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, w związku z tym skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu.

17 października 2016 roku Beata Kozłowska-Chyła złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

14 października 2016 roku Rada Nadzorcza powołała Tomasza Kulika w skład Zarządu. W związku z tym skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu PZU rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd 2 października 2012 roku, zmieniony uchwałą Zarządu 8 kwietnia 2013 roku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą z 16 kwietnia 2013 roku.

Regulamin Zarządu określa:

 • zakres kompetencji Zarządu oraz zakres czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
 • kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 • zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację posiedzeń oraz tryb podejmowania decyzji;
 • uprawnienia i obowiązki ustępujących członków Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

 • przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki;
 • przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;
 • przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki;
 • przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
 • ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
 • przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
 • ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
 • udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie kredytów bądź pożyczek przez spółkę - z wyłączeniem pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udzielenie prokury.

Zgodnie z Regulaminem posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, do którego kompetencji należy w szczególności:

 • ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 • wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie członka Zarządu;
 • wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod jego nieobecność.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym także w postaci elektronicznej (tj. wykorzystując środki porozumiewania się na odległość, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Statut przewiduje również możliwość odbywania posiedzeń Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych. Pozostali członkowie Zarządu kierują działalnością Spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej przez Prezesa.

Statut PZU nie określa żadnych szczególnych uprawnień dla Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Michał Krupiński – Prezes Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Zdobył z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. W 2012 roku uhonorowany tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum. Biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Od 2011 roku prezes zarządu Merrill Lynch Polska i szef bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał tam za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wcześniej, w latach 2008 – 2011, Alternate Executive Director – Członek rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Współdecydował o propozycjach pożyczek i gwarancji IBRD, kredytów i gwarancji IDA, IFC, gwarancji inwestycji oraz strategii i politykach Banku Światowego. W latach 2006 – 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski. Nadzorował program konsolidacji sektora energetyki.

 

Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych. Posiada tytuł inżyniera z wyróżnieniem, Liverpool University. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem, certyfikowanym w Wielkiej Brytanii. W latach 1998-2007 pracował dla GE Capital, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w obszarze finansów. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AAS Balta - największego ubezpieczyciela na Łotwie. W latach 2008-2009 dyrektor handlowy w Intouch Insurance Group, spółce holdingowej należącej do grupy RSA. Od 2009 roku w Zarządzie LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., od 2012 roku Prezes Zarządu. Otrzymał nagrodę „Gazety Ubezpieczeniowej”: tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2014.

 

 

 

 

 

Andrzej Jaworski – Członek Zarządu PZU od 14 maja 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

W 1995 roku ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii i nauk społecznych na ATK w Warszawie – rok 1999 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończył wiele szkoleń i studiów podyplomowych m.in. „Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen” (Berlin International Academy) i „The Baltic Sea Environment” (The Baltic University). Ponadto, w roku 1999, Pan Andrzej Jaworski złożył Egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Jednoosobowych Skarbu Państwa.

W latach 1999 – 2003 kolejno: główny specjalista a następnie Wicedyrektor ds. turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa sp. z o.o. Pan Andrzej Jaworski w latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stocznia Gdańsk S.A. Dodatkowo pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCSE sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej KE Energa, oraz Członka Rady Nadzorczej PKP Intercity. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji. W ramach pracy społecznej był m.in. instruktorem niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej, a w roku 1989 zainicjował powstanie pierwszej polskiej drużyny harcerskiej w Wilnie. Przez wiele lat tworzył i działał w wielu organizacjach społecznych jak również pracował na rzecz pomorskiego samorządu.

 

Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / PZU Życie od 19 października 2016 roku

Do chwili powołania do Zarządu PZU był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo- dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union).

 

 

 

 

 

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice Łódzkiej / Illinois State University, a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998 – 2009 związany z Grupą PZU, jako Członek Zarządu (w latach 2006 – 2009), a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA. W latach 1998-2006 pracował w PZU SA, m.in. w pionie finansów oraz uczestniczył w projektach strategicznych. Od 2015r. pracował w TFI BGK S.A., gdzie przed powołaniem do Zarządu PZU SA (od 2016), pełnił funkcję Członka Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ŁSSE S.A., Dyrektorem Biura Finansów TVP S.A., a także Członkiem Zarządu Fundacji Instytut Sobieskiego. Prowadził działalność gospodarczą, specjalizując się w doradztwie biznesowym. Zdobył szerokie doświadczenie nadzorcze jako Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. (od 2015-2016), Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. (od 2016 r.), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sochaczewie (od 2013 – 2016). Autor publikacji o charakterze naukowym, dotyczących sektora finansowego oraz finansów publicznych.

 

Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU Życie od 23 czerwca 2016 roku oraz Dyrektor Grupy PZU od 1 listopada 2016 roku

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

 

Aleksandra Agatowska – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 25 marca 2016 roku

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku. Wcześniej związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w firmach grupy ING, w ING Życie, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz w ING Spółka Dystrybucyjna. Wybrana do programu Talent Pool skupiającego dwa procent najzdolniejszych pracowników, oraz wyróżniona nagrodą pracownika roku Pionu Marketingu. Współpracowała również z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W HDI (obecnie Warta S.A.) będącej częścią grupy finansowej Talanx Group, kierowała zespołem marketingu produktowego tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe kierowała zespołem Marketing Intelligence, koordynując prace w 20 krajach Europy. Wyróżniona nagrodą najlepszego pracownika roku w Europie. W Philips S.A., kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu. Jako zewnętrzny doradca konsultowała między innymi wprowadzanie projektów dotyczących kanałów dystrybucji w Aviva S.A. We wszystkich firmach wdrażała autorskie projekty w obszarach marketingu, sprzedaży, zarządzania procesami oraz zarządzania produktami.

 

Tomasz Karusewicz – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 29 stycznia 2016 roku

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – specjalizacja w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest także certyfikowanym audytorem wewnętrznym oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie i szeroką wiedzę praktyczną w zakresie funkcjonowania dużych podmiotów gospodarczych nabył pełniąc funkcje głównie związane z nadzorem, kontrolą instytucjonalną i audytem wewnętrznym. Jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego brał udział w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla bieżącego działania tych podmiotów, m.in. w takich obszarach jak: inwestycje, planowanie, strategia IT, akwizycja, czy operacje finansowe. W latach 2003 – 2005 był zatrudniony w Urzędzie Miasta Szczecin. Pracował w jednostce ds. kontroli wewnętrznej, a następnie objął funkcję audytora wewnętrznego. W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Ciech. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był także zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, gdzie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Ciech. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o. W latach 2007 – 2009 był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU. W okresie 2010 – 2012 był związany z Telewizją Polską S.A., najpierw jako zastępca dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, a następnie dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Ponadto zasiadał w radzie nadzorczej m.in. Enea S.A., IKS Solino S.A. oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Obecnie sprawuje funkcję członka rady nadzorczej w Grupie Azoty S.A.

 

Bartłomiej Litwińczuk – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia adwokackie. Wykonywał zawód adwokata specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego. Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem wynikającym z świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, prawem administracyjnym i prawem karnym. Pełnił również funkcję doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Ponadto, Bartłomiej Litwińczuk jest członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego.

 

Sławomir Niemierka – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 marca 2012 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Harvard Business School. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. Był wykładowcą studiów podyplomowych PAN oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego GINB, gdzie kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach. Członek

Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, odpowiedzialny za kontrolę modeli ryzyka, ryzyka operacyjnego i standardów rachunkowości. Członek Zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Był członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie nadzorował system zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z Grupą PZU związany od 2008 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Audytu.

 

 

 

Roman Pałac – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 15 lutego 2016 roku

Absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych.

  

 

  

Imię i nazwisko (skład Zarządu na koniec 2016 roku) W Grupie PZU Zakres odpowiedzialności
Michał Krupiński Prezes Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku Zarządzanie Grupą PZU, zarządzanie korporacyjne, obszar audytu wewnętrznego, obszar strategii i projektów, obszar projektów bankowych, analizy makroekonomiczne
Roger Hodgkiss Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku
Członek Zarządu PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku
Ubezpieczenia masowe majątkowe – sprzedaż, produkty i taryfy, zarządzanie siecią Oddziałów PZU i kanałami sprzedaży, bancassurance, sprzedaż agencyjna produktów życiowych, sprzedaż dla klienta korporacyjnego w PZU Życie SA
Andrzej Jaworski Członek Zarządu PZU od 14 maja 2016 roku
Członek Zarządu PZU Życie od 25 maja 2016 roku
obszar biznesu zdrowotnego, nieruchomości
Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku
Członek Zarządu PZU Życie od 19 października 2016 roku
Obszar finansów, aktuariat
Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku
Członek Zarządu PZU Życie od 25 maja 2016 roku
Obszar zarządzania ryzykiem
Paweł Surówka Członek Zarządu PZU od 20 stycznia 2016 roku do 19 marca 2016 roku
Członek Zarządu PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku
Prezes Zarządu PZU Życie od 23 czerwca 2016 roku (p.o. od 17 czerwca 2016 roku)
Dyrektor Grupy PZU od 1 listopada 2016 roku
Obszar inwestycji
PZU Życie: Zarządzanie korporacyjne, audyt wewnętrzny, strategia i projekty, produkty inwestycyjne i ochronne, aktuariat taryfowy, strategia i projekty, analizy makroekonimiczne
Aleksandra Agatowska Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy od 25 marca 2016 roku Marketing, obszar innowacji,  zakupy, zarządzanie relacjami z klientem
Tomasz Karusewicz Członek Zarządu PZU Życie Dyrektor Grupy od 29 stycznia 2016 roku Obszar IT, obszar operacji majątkowych i życiowych
Bartłomiej Litwińczuk Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy od 19 sierpnia 2016 roku Obszar bezpieczeństwa, obszar obsługi prawnej, HR
Sławomir Niemierka Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy od 19 marca 2012 roku Obszar reasekuracji, compliance
Roman Pałac Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy od 15 lutego 2016 roku Obszar likwidacji szkód i świadczeń, contact center i posprzedażowa obsługa klienta, majątkowe ubezpieczenia korporacyjne

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All