Czynniki makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na działalność polskiego sektora ubezpieczeń oraz działalność GRUPY PZU w 2017 roku

Prognozujemy, że 2017 rok będzie lepszy dla wzrostu polskiej gospodarki – a tym samym dla sektora ubezpieczeń – niż rok 2016.

Wzrost PKB może wynieść około 3,5%. Kluczowe będzie wejście w fazę realizacji inwestycji współfinansowanych środkami z UE, co pozwoli wyraźnie ożywić inwestycje i – przy stabilnym, solidnym wzroście konsumpcji – także PKB. Poprawa uwarunkowań zewnętrznych – przede wszystkim większy wzrost obrotów handlu światowego i lepsza koniunktura w światowym przemyśle – powinna pomóc polskiemu eksportowi i produkcji przemysłowej. Nasza prognoza zakłada przy tym dalszą poprawę na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia będzie jednak wolniejszy, niż w 2016 roku – wobec zbliżania się do stanu „bezrobocia równowagi” oraz ograniczeń podaży pracy. Wzrost inflacji może być przy tym sygnałem dla wzrostu presji płacowej.

Wydaje się, że najważniejsze ryzyka dla tego scenariusza wiążą się z sytuacją zewnętrzną. Najgroźniejsze wydaje się ryzyko narastania protekcjonizmu w gospodarce światowej, co musiałoby doprowadzić do spowolnienia wzrostu handlu światowego i PKB. W 2017 roku w związku z serią wyborów w głównych krajach UE istotne będzie zagrożenie zachowania spójności Unii Europejskiej, wystąpi na pewno okresowy wzrost niepewności z nimi związany. Trudno w pełni przewidzieć ekonomiczne i rynkowe konsekwencje prawdopodobnej strategii „twardego Brexitu”. Do tego utrzymują się zagrożenia związane z problemami europejskich banków oraz Grecji. Wyższe stopy procentowe w USA i mocny dolar zwiększają ryzyko zaburzeń finansowych na rynkach wschodzących. Utrzymuje się także ryzyko kryzysu finansowego w Chinach, a także zagrożenia geopolityczne. Wśród czynników wewnętrznych, mogących ograniczyć wzrost PKB, wymienić należy coraz bardziej odczuwalne problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników, ewentualne przedłużanie się stagnacji prywatnych inwestycji, czy mocniejszy od prognoz wzrost inflacji – erodujący realne dochody gospodarstw domowych.

Inflacja na początku 2017 roku szybko wzrośnie wobec wygasania efektów silnego spadku cen paliw (częściowo żywności) sprzed roku i średnio w 2017 roku może wynieść około 2% r/r. Prognozujemy stabilizację stóp NBP w 2017 roku. Perspektywa realnie ujemnej stopy referencyjnej NBP – przy zdynamizowaniu wzrostu PKB, szczególnie pod koniec 2017 roku – postawi jednak Radę przed koniecznością rozważenia podwyżki stóp.

Oceniamy, że zakładany na 2017 rok deficyt budżetu państwa i deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych (2,9% PKB) może zostać zrealizowany – zwłaszcza wobec prawdopodobnego buforu w postaci kolejnej, znacznie wyższej od założeń wpłaty z zysku NBP. Ryzyko – w kontekście deficytu całego sektora – wiąże się ze wzrostem deficytu samorządów wskutek uruchomienia przez nie inwestycji.

Jednocześnie zrealizowanie ostatnich zapowiedzi o przekazaniu 25% środków zgromadzonych w OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej doraźnie pozwoliłoby sprowadzić deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB.

Perspektywa wyższej inflacji i wzrostu gospodarczego powinna sprzyjać wzrostowi rentowności obligacji skarbowych, co długookresowo jest korzystne dla Grupy PZU, choć krótkoterminowo może wpłynąć niekorzystnie na dochody z lokat. Istnieją jednak liczne czynniki ryzyka, które będą podwyższały zmienność na rynkach finansowych w 2017 roku. Szczególne dotkliwe mogą okazać się skutki trudnych do przewidzenia decyzji politycznych lub wyników wyborów w kluczowych krajach Unii Europejskiej. Mogą one znacząco zmieniać perspektywy dla poszczególnych klas aktywów na rynkach finansowych.

Dane dla polskiej gospodarki 2017* 2016 2015 2014 2013
Realny wzrost PKB w % (r/r) 3,5 2,8 3,9 3,3 1,4
Wzrost konsumpcji indywidualnej w % (r/r) 3,5 3,6 3,2 2,6 0,3
Wzrost nakładów brutto na środki trwałe w % (r/r) 4,9 -5,5 6,1 10,0 -1,1
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w % (r/r, koniec okresu) 1,9 0,8 -0,5 -1,0 0,7
Wzrost płac nominalnych w gospodarce narodowej w % (r/r) 5,0 3,6 3,5 3,2 3,7
Stopa bezrobocia w % (koniec okresu) 7,6 8,3 9,7 11,4 13,4
Stopa bazowa NBP w % (koniec okresu) 1,50 1,50 1,50 2,00 2,50

Źródło: Biuro Analiz Makroekonomicznych PZU
* Prognoza z dnia 15 lutego 2017 r.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All