15. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: 94 299
Instrumenty kapitałowe (123) 203
Dłużne papiery wartościowe 250 101
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych (26) (8)
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) (7) 3
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 165 16
Instrumenty kapitałowe (47) (25)
Dłużne papiery wartościowe 69 47
Instrumenty pochodne 143 (6)
Nieruchomości inwestycyjne 84 76
Pozostałe 14 -
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem 357 391

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All