2.3 Udziały niekontrolujące

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Alior Bank 70,55% 70,78% 1)
Gamma 39,54% 39,54%
Proelmed 43,00% 43,00%
SU Krystynka 0,91% 0,91%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
AAS Balta 0,01% 0,01%
Lietuvos Draudimas AB 0,00% 0,02%

1) Wartość udziału niekontrolującego Alior Banku zaprezentowano z uwzględnieniem III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2.

Wartość bilansowa udziału niekontrolującego Alior Banku na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 4 111 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 2 188 mln zł). Wzrost tej wartości pomiędzy 31 grudnia 2016 roku a 31 grudnia 2015 roku jest efektem podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku, o którym mowa w punkcie 2.5.

Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dane zawierają także wartości wynikające z przejęcia Podstawowej Działalności Banku BPH za okres sprawowania kontroli (tj. od 4 listopada 2016 roku).

Aktywa 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 (przekształcone)
Wartości niematerialne 666 582
Inne aktywa 73 109
Rzeczowe aktywa trwałe 486 229
Aktywa finansowe 57 092 35 767
Utrzymywane do terminu wymagalności 220 -
Dostępne do sprzedaży 9 505 4 867
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 419 390
Pochodne instrumenty zabezpieczające 72 140
Pożyczki 46 876 30 370
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 594 349
Należności 815 484
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 1 126 2 090
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 1
Aktywa, razem 60 853 39 611

Kapitały i zobowiązania 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 (przekształcone)
Kapitały    
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej    
Kapitał podstawowy 1 293 727
Pozostałe kapitały 4 298 2 480
Niepodzielony wynik 236 1) (115) 1)
Udziały niekontrolujące 1 1
Kapitały, razem 5 828 1) 3 093 1)
   
Zobowiązania    
Rezerwy na świadczenia pracownicze 43 26
Inne rezerwy 276 9
Zobowiązania finansowe 53 266 35 921
Inne zobowiązania 1 440 562
Zobowiązania, razem 55 025 36 518
Kapitały i zobowiązania, razem 60 853 39 611

1) W tym efekt korekty z tytułu wyceny pozycji bilansowych do wartości godziwej na moment objęcia konsolidacją i ich dalszej wyceny oraz amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w transakcji przejęcia Alior Banku.

W związku z brakiem wpływu Alior Banku i jednostek od niego zależnych na wyniki roku 2015 nie zaprezentowano danych porównywalnych dla rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Rachunek zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Przychody z tytułu prowizji i opłat 590 -
Przychody netto z inwestycji 1) 2 899 -
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (763) -
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 142 -
Pozostałe przychody operacyjne 641 -
   
Koszty z tytułu prowizji i opłat (260) -
Koszty odsetkowe (681) -
Koszty administracyjne 2) (1 199) -
Pozostałe koszty operacyjne 3) (622) -
Zysk z działalności operacyjnej 1) 2) 3) 747 -
Zysk brutto 1) 2) 3) 747 -
Podatek dochodowy (84) -
Zysk netto 1) 2) 3) 663 -

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zysk netto 663 -
Inne całkowite dochody – podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat (87) -
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (56) -
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (31) -
Dochody całkowite netto, razem 576 -

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 226) -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (643) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 376 -
Przepływy pieniężne netto, razem (493) -

W 2016 roku Alior Bank nie wypłacił dywidendy.

W tabeli poniżej zaprezentowano dodatkowo rachunek zysków i strat Grupy PZU za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 prezentujący efekt nieuwzględnienia Alior Banku jako jednostki zależnej, objętej konsolidacją.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupa PZU Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolidacyj-nych Grupa bez Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 20 219 - 19 20 238
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (431) - - (431)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 19 788 - 19 19 807
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (1 163) - - (1 163)
Składki zarobione netto 18 625 - 19 18 644
       
Przychody z tytułu prowizji i opłat 808 (590) - 218
Przychody netto z inwestycji 4 165 (2 858) 11 1 318
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (935) 763 - (172)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 357 (183) - 174
Pozostałe przychody operacyjne 1 388 (641) - 747
       
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (12 888) - - (12 888)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 156 - - 156
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (12 732) - - (12 732)
       
Koszty z tytułu prowizji i opłat (285) 260 - (25)
Koszty odsetkowe (773) 681 (11) (103)
Koszty akwizycji (2 613) - - (2 613)
Koszty administracyjne (2 843) 1 199 - (1 644)
Pozostałe koszty operacyjne (2 128) 622 (19) (1 525)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 034 (747) - 2 287
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności (3) - - (3)
Zysk (strata) brutto 3 031 (747) - 2 284
Podatek dochodowy (614) 84 - (530)
Zysk (strata) netto 2 417 (663) - 754

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All