20. Koszty akwizycji

Koszty akwizycji według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zużycie materiałów i energii 27 29
Usługi obce 95 121
Podatki i opłaty 6 6
Koszty pracownicze 509 511
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 23 18
Amortyzacja wartości niematerialnych 34 30
Inne, w tym: 2 167 2 103
- prowizje z działalności bezpośredniej 2 000 1 821
- reklama 68 90
- prowizje z działalności pośredniej 92 185
- pozostałe 7 7
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji (248) (442)
Koszty akwizycji, razem 2 613 2 376

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All