21. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zużycie materiałów i energii 171 56
Usługi obce 414 316
Podatki i opłaty 37 30
Koszty pracownicze 1 501 805
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 116 53
Amortyzacja wartości niematerialnych 88 46
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy 210 212
Inne, w tym: 306 140
- reklama 121 79
- pozostałe 185 61
Koszty administracyjne, razem 2 843 1 658

W działalności ubezpieczeniowej koszty administracyjne obejmują m. in. koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych i innych wynikających ze statutowej działalności spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All