23. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej 506 432
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek 90 161
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 223 193
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 77 92
Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe 84 2
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego 77 68
Koszty usług informatycznych 69 -
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 60 42
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 87 -
Utworzenie rezerw 229 1) 21
Darowizny 46 2
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 30 32
Podatek od instytucji finansowych 395 -
Pozostałe 155 177
Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 128 1 222

1) w tym 200 mln zł z tytułu utworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej w Alior Banku

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All