28. Wartości niematerialne

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2016

  Oprogra-mowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerial-ne w toku wytwarza-nia Inne wartości niema-terialne Wartości niematerial-ne, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 269 269 573 175 60 2 346
Zmiany (z tytułu): 240 5 50 2 8 305
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 38 - - 215 2 255
- zmiana składu grupy 46 - 42 2 - 90
- przeniesienia 177 - - (179) 2 -
- sprzedaż i likwidacja (22) - - (19) - (41)
- różnice kursowe i pozostałe 1 5 8 (17) 4 1
Wartość brutto na koniec okresu 1 509 274 623 177 68 2 651
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (656) - (248) - (38) (942)
Zmiany (z tytułu): (116) - (97) - (11) (224)
- amortyzacja za okres (137) - (90) - (9) (236)
- sprzedaż i likwidacja 22 - - - - 22
- różnice kursowe i pozostałe (1) - (7) - (2) (10)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (772) - (345) - (49) (1 166)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (8) - - (3) - (11)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne (9) - - - (6) (15)
Inne zmiany 1 - - 3 - 4
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (16) - - - (6) (22)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 721 274 278 177 13 1 463

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2015

  Oprogramo-wanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerial-ne w toku wytwarza-nia Inne wartości niema-terialne Wartości niematerial-ne, razem
Wartość brutto na początek okresu 943 169 373 188 57 1 730
Zmiany (z tytułu): 326 100 200 (13) 3 616
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 7 - - 191 2 200
- zmiana składu grupy 220 100 200 59 3 582
- przeniesienia 144 - - (146) 2 -
- sprzedaż i likwidacja (45) - - (117) (11) (173)
- różnice kursowe i pozostałe - - - - 7 7
Wartość brutto na koniec okresu 1 269 269 573 175 60 2 346
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (576) - (89) - (34) (699)
Zmiany (z tytułu): (80) - (159) - (4) (243)
- amortyzacja za okres (89) - (159) - (10) (258)
- sprzedaż i likwidacja 9 - - - 8 17
- różnice kursowe i pozostałe - - - - (2) (2)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (656) - (248) - (38) (942)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (42) - - (119) - (161)
Spisanie aktywów w ciężar odpisów 341) - - 116 1) - 150
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (8) - - (3) - (11)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 605 269 325 172 22 1 393

1) W pozycjach wykazano m. in. usunięcie z ksiąg całości poniesionych nakładów na system GraphTalk w wysokości 116 mln zł oraz na moduł do obsługi ubezpieczeń z funduszem kapitałowym oraz licencji bazowej GraphTalk w wysokości 34 mln zł w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości dokonanych w poprzednich okresach.

Znaki towarowe, jako wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania poddano testowi na utratę wartości, które nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości.

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 24 19
Koszty akwizycji 34 30
Koszty administracyjne 88 46
Pozostałe koszty operacyjne 1) 90 163
Amortyzacja, razem 236 258

1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 90 mln zł (w 2015 roku: 159 mln zł).

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All