3. Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2016 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 1) 34,1875%
2 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 44 260 000 1) 5,1255%
3 Pozostali akcjonariusze 524 045 700 60,6870%
Razem 863 523 000 100,00%

1) Na podstawie raportu bieżącego nr 17/2017 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu PZU rozpoczętym 18 stycznia, a zakończonym 8 lutego 2017 roku.

Stan na 31 grudnia 2015 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 297 420 578 1) 34,4427%
2 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 49 156 660 1) 5,6926%
3 Pozostali akcjonariusze 516 945 762 59,8647%
Razem 863 523 000 100,00%

1) Na podstawie raportu bieżącego nr 3/2016 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu PZU w dniu 7 stycznia 2016 roku.

Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 25.

Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zaszły znaczące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji PZU.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All