34.1 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Dłużne papiery wartościowe 17 346 17 370
Rządowe 17 117 17 151
Krajowe 16 741 16 897
Oprocentowanie stałe 15 793 15 666
Oprocentowanie zmienne 948 1 231
Zagraniczne 376 254
Oprocentowanie stałe 376 254
Pozostałe 229 219
Notowane na rynku regulowanym 103 96
Oprocentowanie stałe 103 96
Nienotowane na rynku regulowanym 126 123
Oprocentowanie zmienne 126 123
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem 17 346 70

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All