34.3 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Na 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2015 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 31 grudnia 2016  31 grudnia 2015 
Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 14 479 13 245
Instrumenty kapitałowe 2 951 2 384
Notowane na rynku regulowanym 2 830 2 274
Nienotowane na rynku regulowanym 121 110
Instrumenty dłużne 11 528 10 861
Rządowe 11 437 10 631
Krajowe 9 686 9 918
Oprocentowanie stałe 8 257 8 514
Oprocentowanie zmienne 1 429 1 404
Zagraniczne 1 751 713
Oprocentowanie stałe 1 674 533
Oprocentowanie zmienne 77 180
Pozostałe 91 230
Notowane na rynku regulowanym 91 230
Oprocentowanie stałe 91 230
Aktywa przeznaczone do obrotu 7 403 7 403
Instrumenty kapitałowe 4 066 4 078
Notowane na rynku regulowanym 744 1 053
Nienotowane na rynku regulowanym 3 322 3 025
Instrumenty dłużne 2 456 2 352
Rządowe 2 383 2 278
Krajowe 1 416 1 463
Oprocentowanie stałe 1 384 1 414
Oprocentowanie zmienne 32 49
Zagraniczne 967 815
Oprocentowanie stałe 967 815
Pozostałe 73 74
Nienotowane na rynku regulowanym 73 74
Oprocentowanie zmienne 73 74
Instrumenty pochodne 881 973
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem 21 882 20 648

Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 8.5.2

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All