34.4 Pożyczki

Pożyczki 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Dłużne papiery wartościowe 2 463 2 731
Rządowe 2 7
Zagraniczne 2 7
Oprocentowanie stałe 2 7
Pozostałe 2 461 2 724
Nienotowane na rynku regulowanym 2 461 2 724
Oprocentowanie zmienne 2 461 2 724
Pozostałe, w tym: 51 902 40 595
Należności od klientów z tytułu kredytów 45 029 30 254
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 2 880 3 133
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 2 285 1) 5 279
Pożyczki 2) 1 708 1 929
Pożyczki, razem 54 365 43 326

1) Dla ponad 86% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypadał przed końcem marca 2017 roku.

2) 100% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.

Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Segment detaliczny 25 309 16 924
Kredyty operacyjne 294 168
Kredyty konsumpcyjne 13 865 8 571
Kredyty consumer finance 1 222 710
Kredyty na zakup papierów wartościowych 125 117
Kredyty w rachunku karty kredytowej 970 226
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 7 969 6 232
Pozostałe kredyty hipoteczne 813 872
Pozostałe należności 51 28
Segment biznesowy 19 720 13 330
Kredyty operacyjne 10 838 7 407
Kredyty samochodowe 132 70
Kredyty inwestycyjne 7 493 5 455
Skupione wierzytelności (faktoring) 794 376
Pozostałe należności 463 22
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem 45 029 54
   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All