36. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Środki w banku centralnym 1) 17 1 560
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 2 956 2) 880
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, razem 2 973 2 440

1) Kwota dotyczy rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez Alior Bank na rachunku bieżącym w NBP, w wysokości zgodnej z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej. Spadek pomiędzy prezentowanymi okresami wynika z ulokowania części środków na depozycie terminowym.
2) Wzrost salda środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku wynika z strategii handlowej płynności portfela denominowanego w euro dla którego podjęto decyzję o pozostawieniu środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym, z uwagi na nieopłacalność dokonywania depozytów o ujemnym oprocentowaniu.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wykazano środki Funduszy Prewencyjnych. Na gruncie polskich przepisów i opartych na nich wewnętrznych regulacjach spółek Grupy PZU, środki te mogą być wydatkowane tylko w ściśle określonych celach w ramach działalności prewencyjnej, przy zachowaniu pełnej kontroli nad tymi środkami w ramach działalności prewencyjnej.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All