42.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Na 31 grudnia 2016 roku nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku związane ze stratami podatkowymi wyniosły odpowiednio:

  • w Link4: 17 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 11 mln zł) – realizacja możliwa w okresie do 5 lat, liczonym od momentu, w którym Link4 przestanie wchodzić w skład PGK;
  • w PZU Lietuva Gyvybes Draudimas: 2 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 2 mln zł) – nieograniczony termin realizacji.

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2016 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu grupy Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 230 6 - 74 - 310
Prowizje bankowe pobrane z góry 145 51 - 98 - 294
Zobowiązania wobec klientów 27 (5) - 2 - 24
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami (57) 9 - - - (48)
Instrumenty finansowe (2) 13 21 1 - 33
Nieruchomości (4) 4 - - - -
Inne rezerwy i zobowiązania 12 39 - (113) 5 (57)
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 3 (1) - - 3 5
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 2 - - - - 2
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji - 37 - 11 - 48
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 13 - - - - 13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 369 153 21 73 8 624

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2015 (przekształcone) Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiana składu grupy Pozostałe zmiany 1) Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów - - 230 - 230
Prowizje bankowe pobrane z góry - - 145 - 145
Zobowiązania wobec klientów - - 27 - 27
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami - - (57) - (57)
Instrumenty finansowe (1) 1 (4) 2 (2)
Należności 1 (1) - - -
Nieruchomości 2 (2) - (4) (4)
Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 - - (1) -
Rezerwa na premie 2 - - (2) -
Inne rezerwy i zobowiązania 8 - 8 (4) 12
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 7 (1) 3 (6) 3
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 1 - - 2
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 6 7 - - 13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 27 5 352 (15) 369

1) W pozycji przedstawiono kompensatę aktywów i rezerwy na podatek odroczony w niektórych spółkach Grupy PZU.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All