45.2 Grupa PZU jako leasingobiorca

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 210 116
Powyżej 1 roku do 5 lat 321 262
Powyżej 5 lat 45 25
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 576 403

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All