49.2 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2016 roku 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2015 roku
  Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1) Pozostałe pomioty powiązane 2) Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1) Pozostałe pomioty powiązane 2)
Składka przypisana brutto        
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 3 - 3
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Pozostałe przychody - - - -
Koszty - - - -
Należności   -   -
Zobowiązania - - - -
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1) Osoby zarządzające wyższego szczebla, dane wg oświadczeń.
2) Niekonsolidowana spółka w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All