50. Zatrudnienie

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.

Wyszczególnienie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego) 76 81
Kadra kierownicza 2 207 1 448
Doradcy 8 7
Pozostali pracownicy 24 727 21 589
Razem 27 018 2) 23 125 1)

1) Liczba zawiera dane o zatrudnieniu w Alior Banku (6 346 etatów).
2) Liczba zawiera dane o zatrudnieniu w przejętej przez Alior Bank Podstawowej Działalności Banku BPH (3 696 etatów).

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All