Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015 (przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto   3 031  2 944 
Korekty   1 206 (1 672)
Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów   (5 190) -
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów   3 964 -
Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej   (357) (391)
Przychody odsetkowe   (1 126) (1 232)
Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości   935 223
Wynik z tytułu różnic kursowych   (98) (78)
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji   (253) (443)
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych   412 359
Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych   107 (344)
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   914 1 113
Zmiana stanu należności   (2 338) 256
Zmiana stanu zobowiązań   1 967 126
Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych   (152) (558)
Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych   303 385
Podatek dochodowy zapłacony   (580) (555)
Zysk z okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH   (508) -
Pozostałe korekty   3 206 (533)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   4 237 1 272
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Wpływy   1 030 990 645 441
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych   69 57
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych    279 246
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   14 6
- zbycie udziałów i akcji   4 470 4 878
- realizacja dłużnych papierów wartościowych   183 612 45 218
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży   351 307 312 777
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych    367 893 192 354
- realizacja pozostałych lokat   120 655 85 974
- odsetki otrzymane   1 525 1 737
- dywidendy otrzymane   61 53
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji   1 076 2 104
- pozostałe wpływy z lokat   29 37
Wydatki   (1 032 857) (640 588)
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych   (202) (312)
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych    (174) (168)
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   (700) (321)
- nabycie udziałów i akcji   (4 336) (4 771)
- nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 2.4.1 (1 852) (1 348)
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji 2.4.2 (7) (227)
- nabycie dłużnych papierów wartościowych   (188 304) (43 041)
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży   (351 016) (312 954)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych   (364 550) (191 288)
- nabycie pozostałych lokat   (121 715) (86 152)
- pozostałe wydatki na lokaty   (1) (6)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (1 867) 4 853
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy   333 943 373 820
- wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących)   1 516 -
- wpływy z tytułu kredytów i pożyczek   2 883 41
- wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych   277 1 457
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu   329 267 372 322
Wydatki   (335 833) (377 854)
- dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej 38.1.1.1 (1 796) (4 059)
- spłata kredytów i pożyczek   (38) (126)
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu   (332 902) (373 635)
- odsetki od kredytów i pożyczek   (994) (5)
- odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych   (103) (29)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (1 890) (4 034)
Przepływy pieniężne netto, razem   480 2 091
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   2 440 324
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   53 25
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 36 2 973 2 440
- o ograniczonej możliwości dysponowania   35 22

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All