Dochody

Składki

W 2016 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 20 219 mln zł, czyli o 10,1% wyższe niż w 2015 roku.

W ramach poszczególnych segmentów zanotowano:

 • wyższą w porównaniu do 2015 roku sprzedaż w segmencie klienta masowego o 1 433 mln zł (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w konsekwencji wzrostu średniej składki oraz liczby ubezpieczeń;
 • wzrost składki w segmencie klienta korporacyjnego względem 2015 roku o 371 mln zł (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w konsekwencji wzrostu średniej składki oraz liczby ubezpieczeń oraz ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz pozostałych OC (efekt pozyskania kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej);
 • wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - wyższa składka okresowa o 86 mln zł głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i średniej ilości umów dodatkowych na ubezpieczonego) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych);
 • w segmencie ubezpieczeń indywidualnych spadek składki o 60 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku, głównie w indywidualnych produktach unit-linked w kanale bancassurance;
 • wzrost przypisu składki zebranej przez spółki zagraniczne względem 2015 roku o 31 mln zł, w tym głównie rozwój sprzedaży w segmencie krajów bałtyckich skompensowany dezinwestycją spółki PZU Litwa we wrześniu 2015 roku.

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat w 2016 roku wniosły 523 mln zł do wyniku Grupy PZU, czyli były o 280 mln zł wyższe niż w poprzednim roku. Obejmowały one przede wszystkim:

 • przychody netto z tytułu prowizji i opłat dla działalności bankowej w wysokości 330 mln zł w tym głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń;
 • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE Złota Jesień, które wyniosły 93 mln zł (spadek o 7,9% w porównaniu z poprzednim rokiem w wyniku spadku aktywów netto OFE PZU);
 • przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w wysokości 102 mln zł, czyli o 13 mln zł niższe niż w poprzednim roku głównie w związku ze zmianą liczby funduszy objętych konsolidacją względem porównywalnego okresu.

Segmenty ubezpieczeń mln zł, lokalne standardy rachunkowości Przypis składki brutto
2016 2015 2014 2013 2012
RAZEM 20 219 18 359 16 885 16 480 16 243
Razem ub. majątkowe i osobowe - Polska (składka przypisana na zewnątrz) 10 878 9 074 8 367 8 269 8 451
Ubezpieczenia masowe Polska 8 742 7 309 6 560 6 534 6 614
OC komunikacyjne 3 635 2 595 2 373 2 453 2 567
AC komunikacyjne 2 147 1 727 1 579 1 549 1 598
Inne produkty 2 960 2 987 2 608 2 531 2 449
Ubezpieczenia korporacyjne Polska 2 136 1 765 1 807 1 735 1 838
OC komunikacyjne 532 367 354 372 394
AC komunikacyjne 712 510 461 479 544
Inne produkty 892 888 992 885 899
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 7 949 7 923 7 808 7 745 7 454
Ub. Grupowe i kontynuowane - Polska 6 775 6 689 6 539 6 415 6 364
Ub. Indywidualne - Polska 1 174 1 234 1 269 1 330 1 090
Razem ub. majątkowe i osobowe - Ukraina i Kraje bałtyckie 1 305 1 288 632 388 338
Ukraina ub. majątkowe i osobowe 173 138 133 157 142
Kraje bałtyckie ub. majątkowe i osobowe 1 132 1 150 499 230 196
Razem ubezpieczenia na życie* - Ukraina i Kraje bałtyckie 88 74 78 78 -
Ukraina ub. na życie* 37 31 41 47 -
Litwa ub. na życie* 51 43 37 32 -
 

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)

Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe

W 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 3 587 mln zł wobec 1 739 mln zł w 2015 roku (wzrost o 106,3%). Wyższy wynik to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku.

Po uwzględnieniu kosztów odsetkowych oraz wyłączając wpływ Alior Banku i pakietu Grupy Azoty wynik netto na działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniósł 1 454 mln zł i był wyższy niż wynik ubiegłego roku o 74 mln zł, na co wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

 • lepszy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW – wzrost indeksu WIG o 11,4% wobec spadku o 9,6% w analogicznym okresie roku ubiegłego;
 • spadek wyniku z odsetkowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej na skutek spadku cen polskich obligacji skarbowych – wynikającego w dużej mierze ze zmiany perspektyw dla globalnych stóp procentowych;
 • niższy poziom portfela obligacji utrzymywanych do terminu wymagalności w efekcie przejściowego ograniczenia reinwestycji w środowisku niskich stóp procentowych;
 • wysoki poziom ujemnych różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych w efekcie aprecjacji kursu EUR względem PLN bilansowany jednoczesnym wzrostem wyceny portfela aktywów denominowanych w EUR.

Na koniec 2016 roku wartość portfela lokatGrupy PZU z wyłączeniem wpływu Alior Banku wynosiła 50 407 mln zł wobec 52 248 mln zł na koniec 2015 roku.

Grupa prowadzi działalność inwestycyjną zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne skarbowe papiery wartościowe stanowiły ponad 60% portfela lokat z wyłączeniem Alior Banku zarówno na 31 grudnia 2016 roku jak i na 31 grudnia 2015 roku.

W roku 2016 działalność inwestycyjna Grupy PZU koncentrowała się na kontynuacji realizacji założeń strategicznych, w szczególności optymalizacji rentowności działalności inwestycyjnej poprzez większą dywersyfikację portfela lokat.

Zmiana wyniku netto na działalności inwestycyjnej po uwzględnieniu kosztów odsetkowych (w mln zł)

 

Struktura portfela lokat z wyłączeniem wpływu Alior Banku* (w %)

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

W 2016 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 740 mln zł wobec także ujemnego w 2015 roku na poziomie 419 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały następujące czynniki:

 • włączenie Alior Bank do wyników Grupy PZU oraz połączenie Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH w tym uwzględnienie w 2016 roku kosztu rezerwy restrukturyzacyjnej związanej z transakcją połączenia banków w wysokości 268 mln zł;
 • wprowadzenie podatku od instytucji finansowych – obciążenie Grupy PZU (łącznie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w 2016 roku wyniosło 395 mln zł;
 • uwzględnienie kosztów wartości niematerialnych i prawnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji zakupu udziałów w Alior Bank przez PZU w wysokości 46 mln zł oraz wydzielonej części BPH (2 mln zł).

Powyższe czynniki zostały częściowo skompensowane:

 • zyskiem z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH w wysokości 508 mln zł zawierającym w szczególności: różnicę pomiędzy ceną nabycia a przejętymi aktywami netto wg wartości księgowej w wysokości 282 mln zł; wycenę do wartości godziwej składników aktywów i pasywów w kwocie 313 mln zł;
 • niższymi o 119 mln zł kosztami amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji przejęcia spółek ubezpieczeniowych oraz medycznych.

1 Portfel lokat obejmuje aktywa finansowe (łącznie z produktami inwestycyjnymi, z wyłączeniem należności od klientów z tytułu kredytów), nieruchomości inwestycyjne (włącznie z częścią prezentowaną w kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży), ujemną wycenę instrumentów pochodnych oraz zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All