Główne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 3 031 mln zł wobec 2 944 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 3,0%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 947 mln zł wobec 2 343 mln zł w 2015 roku (spadek o 16,9%).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto spadł o 8,9% względem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2016 rok wyniósł 3 034 mln zł i był wyższy o 94 mln zł w stosunku do wyniku za 2015 rok.

Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w efekcie wzrostu średniej składki oraz liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, w szczególności w obszarze Zdrowie;
 • niższą rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt wzrostu szkodowości;
 • wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontunuowanych w związku z rosnącym portfelem ubezpieczeń przy niższej szkodowości produktów ochronnych;
 • rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku - wzrost szkodowości w ubezpieczeniach rolnych w efekcie wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (negatywne skutki przezimowań) skompensowany wzrostem składki zarobionej netto;
 • niższe dochody na działalności inwestycyjnej (bez działalności bankowej), w szczególności w związku z przeceną pakietu akcji Grupy Azoty z portfela akcji długoterminowych;
 • wprowadzenie podatku od instytucji finansowych od 2016 roku;
 • spadek kosztów administracyjnych w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej rok do roku w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku oraz transakcja nabycia przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej rok do roku w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku oraz transakcja nabycia przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność. Segment bankowy kontrybułował do wyniku operacyjnego Grupy PZU w 2016 roku kwotą 691 mln zł. Suma bilansowa Grupy PZU wzrosła o około 20 mld zł a udziały niekontrolujące o blisko 2 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 roku) w tym głównie za sprawą połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, które nastąpiło 4 listopada 2016 roku.

W ramach poszczególnych pozycji wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:

 • wzrost składki przypisanej brutto do poziomu 20 219 mln zł. W porównaniu z poprzednim rokiem składka była wyższa o 10,1% głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, w szczególności w obszarze Zdrowie. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 18 625 mln zł i była o 7,1% wyższa niż w 2015 roku;
 • wyższy wynik netto na działalności inwestycyjnej dzięki dochodom z lokat wygenerowanym na działalności bankowej - rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank oraz połączenie Alior Bank z wydzieloną działalnością Banku BPH. Wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 3 587 mln zł i był o 106,3% wyższy niż w 2015 roku.

Z wyłączeniem działalności bankowej poziom dochodów na działalności inwestycyjnej był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku głównie na skutek przeceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela akcji długoterminowych, oraz ujemnych różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych bilansowanych jednoczesnym wzrostem wyceny portfela aktywów denominowanych w EUR i lepszym wynikiem na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW;

 • wzrost kosztów odsetkowych do poziomu 773 mln zł względem 117 mln zł w ubiegłym roku związany w szczególności z rozpoczęciem konsolidacji Alior Banku, połaczeniem Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH oraz emisją własnych dłużnych papierów wartościowych na kwotę 350 mln euro w październiku 2015 roku.
 • wyższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 12 732 mln zł, co oznacza że wzrosły o 7,4% w porównaniu z 2015 rokiem. Wzrost w szczególności dotyczył ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych w segmencie klienta masowego w I półroczu 2016 roku jako efekt wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (negatywne skutki przezimowań);
 • wyższe koszty akwizycji (wzrost o 237 mln zł) zarówno w segmencie klienta masowego jak i korporacyjnego, związane w szczególności z wyższą sprzedażą;
 • wzrost kosztów administracyjnych do poziomu 2 843 mln zł względem 1 658 mln zł w 2015 roku wynikał z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank oraz połączenia Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH. Jednocześnie odnotowano spadek kosztów administracyjnych o 26 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce;
 • wyższe ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 740 mln zł głównie w wyniku rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, połączenia z wydzieloną działalnością BPH oraz wprowadzenia podatku od instytucji finansowych- obciążenie Grupy PZU (łączenie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w 2016 roku wyniosło 395 mln zł.

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 2016 2015 2014 2013 2012
  w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 20 219 18 359 16 885 16 480 16 243
Składki zarobione netto 18 625 17 385 16 429 16 249 16 005
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 523 243 351 299 237
Wynik netto na działalności inwestycyjnej   3 587   1 739   2 647   2 479   3 613
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto   (12 732)   (11 857)   (11 542)   (11 161)   (12 219)
Koszty akwizycji (2 613) (2 376) (2 147) (2 016) (2 000)
Koszty administracyjne (2 843) (1 658) (1 528) (1 406) (1 440)
Koszty odsetkowe (773) (117) (147) (104) (127)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (740) (419) (370) (220) (31)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 034 2 940 3 693 4 119 4 039
Zysk (strata) brutto 3 031 2 944 3 692 4 120 4 039
Podatek dochodowy (614) (601) (724) (826) (785)
Zysk (strata) netto 2 417 2 343 2 968 3 295 3 254
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej   1 947   2 343   2 968   3 293   3 255

* dane przekształcone za lata 2012 - 2014

 

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2016 roku (mln zł)

 

 

1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P., i wyższe niż średnia z ostatnich 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych , aktualizację założeń co do przyszłych wypłat stosowanych do kalkulacji rezerw, zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH, koszt rezerwy restrukturyzacyjnej w Alior Bank a dla ubiegłego roku wynik na sprzedaży PZU Litwa, wpływ na rachunek zysków i strat, z tytułu objęcia konsolidacją Alior Banku.   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All