43.2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

3 lipca 2014 roku i 16 października 2015 roku PZU (poprzez spółkę zależną PZU Finance AB (publ.)) wyemitował euroobligacje, których wykup nastąpi 3 lipca 2019 roku. Obligacje wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii oraz na rynku Catalyst. Obie emisje obligacji zostały zasymilowane (ang. tap issue) i tworzą jedną serię o identycznych parametrach w zakresie wysokości kuponu, okresów odsetkowych oraz terminu wykupu.

Parametry wyemitowanych obligacji:

  Wartość nominalna (w mln euro) Oprocentowanie Daty emisji Data wykupu
Obligacje PZU Finance AB (publ.) 850 1,375% 3 lipca 2014 16 października 2015 3 lipca 2019

Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane wg zamortyzowanego kosztu.

Niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 53 49
Powyżej 1 roku do 5 lat 3 868 3 688
Razem 3 921 3 737

Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Nie określono maksymalnej wartości gwarancji, obowiązującej do chwili wygaśnięcia roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All