43.3 Kontrakty inwestycyjne

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 1) 467 505
Powyżej 1 roku do 5 lat 42 44
Razem 509 549

Aktywa finansowe związane z kontraktami inwestycyjnymi:

  • o gwarantowanych i ustalonych warunkach to lokaty bankowe wykazywane w pozycji „Pożyczki – lokaty terminowe w instytucjach kredytowych” lub obligacje skarbowe kwalifikowane przede wszystkim do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności.
  • na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) to głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu – instrumenty kapitałowe – nienotowane na rynku regulowanym”, instrumenty pochodne, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne”, a także lokaty bankowe.

Zestawienie aktywów związanych z kontraktami inwestycyjnymi zaprezentowano w punkcie 8.5.2.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All