Realizacja kluczowych projektów oraz inicjatyw w 2016 roku

W 2016 roku Grupa realizowała następujące cele w poszczególnych Obszarach Biznesowych:

Działania zrealizowane w 2016 roku

Kluczowe obszary Podsumowanie działań i osiągnięć w 2016 roku
Ubezpieczenia
 1. Umocnienie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych przez PZU. Według danych KNF za III kwartał 2016 roku udział PZU w rynku (działalność bezpośrednia) wyniósł 33,0% (wzrost o 1,6 p.p. r/r).
 2. Udział LINK4 w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 2,2% na koniec III kwartału 2016 roku (wzrost o 0,3 p.p. r/r).
 3. Utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową. Udział w rynku wyniósł 45,0% po III kwartale 2016 roku (rok temu 43,9%). W całym rynku ubezpieczeń na życie udział PZU Życie w III kwartale 2016 roku wyniósł 33,7% (wzrost o 4,5 p.p. r/r).
 4. Ugruntowanie pozycji rynkowej na Litwie i Łotwie. Udział spółki litewskiej w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 29,5% (spadek o 1,6 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku), zaś udział na rynku łotewskim po III kwartale 2016 roku wzrósł w ujęciu rok do roku o 2,0 p.p. i wyniósł 27,2%. Udział w litewskim rynku ubezpieczeń na życie wyniósł 4,8% (wzrost o 0,4 p.p.). Udział Grupy PZU na estońskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł w 2016 roku 14,5% odnotowując wzrost o 0,6 p.p. Ukraińska spółka majątkowa odnotowała po III kwartale 2016 roku wzrost udziału w rynku (3,7%) o 1,0 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast spółka życiowa zarejestrowała spadek wielkości udziału (8,5% względem 8,6% r/r).
 5. Kontynuacja prac wdrożeniowych związanych z wprowadzeniem nowego systemu polisowego (projekt Everest), który powinien poprawić elastyczność i konkurencyjność PZU. W kwietniu 2016 roku wdrożono kolejne wydanie systemu, które obejmowało udostępnienie dalszych produktów (m.in. umowy generalne, Cargo, D&O) oraz zmiany w dotychczasowych funkcjonalnościach i produktach. Ponadto wdrożono kolejne zewnętrzne kanały dystrybucji, w tym kanał multiagentów i bancassurance, zakończono wdrożenie własnego kanału sprzedaży korporacyjnej, oraz uruchomiono portal „moje. pzu.pl” z funkcjonalnością sprzedaży internetowej. W ostatnim kwartale 2016 roku przeniesiono na platformę Everest sprzedaż realizowaną kanałami off-line (m.in. leasingi komunikacyjne i majątkowe, dealerzy centralni czy ubezpieczenia finansowe).
 6. Aktywna obecność na rynku TUW PZUW od 29 lutego 2016 roku, kiedy to rozpoczęto wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wystawiając pierwszą polisę oraz dalszy dynamiczny rozwój potwierdzony udziałem w rynku na poziomie 0,5% już w pierwszym roku funkcjonowania.
 7. Wdrożenie narzędzia analitycznego do taryfikacji, które będzie wykorzystywane do zwiększenia efektywności taryf komunikacyjnych. 
 8. Podpisanie porozumienia o współpracy badawczo-rozwojowej w ramach ”Rady naukowej” z Politechniką Warszawską.
 9. Wdrożenie rozwiązań IT, które mają na celu poprawę efektywności obsługi klientów życiowych.
 10. Zakończenie procesu wdrażania nowoczesnych Oddziałów PZU – dobrze widocznych i wspólnych dla całej Grupy. W sumie uruchomiono 190 Oddziałów funkcjonujących w nowym modelu.
 11. Zakończenie prac mających na celu ujednolicenie i podniesienie standardu wizualizacji biur Agentów Wyłącznych. Łącznie od początku projektu oddano 1 143 biura w nowym standardzie.
 12. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem produktu do ciągłej ochrony technologicznej w połączeniu z ochroną ubezpieczeniową od skutków związanych z cyber-atakami.
Inwestycje
 1. TFI PZU na drugim miejscu na rynku pod względem wartości aktywów netto w zarządzaniu (AuM). Na koniec 2016 roku wartość AuM TFI PZU wyniosła ponad 22 mld zł, co stanowiło 8,6% aktywów zgromadzonych przez krajowe TFI.
 2. Wzrost wielkości aktywów pod zarządzaniem klientów zewnętrznych z 6,8 mld zł na koniec 2015 roku do 7,0 mld zł na koniec 2016 roku. Udział aktywów klientów zewnętrznych TFI PZU w aktywach rynku TFI (z wyłączeniem aktywów niepublicznych) na koniec 2016 roku wyniósł 4,8% (4,6% na koniec 2015 roku).
 3. TFI PZU liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2016 TFI PZU zarządzało aktywami o wartości blisko 4 mld zł (PPE, GPE, PPO, ZPI) – wzrost AuM o 17,2% w stosunku do stanu na koniec 2015 roku.
 4. Wartość aktywów netto OFE PZU Złota Jesień na koniec 2016 roku na poziomie 20,0 mld zł.
 5. Zysk netto PTE PZU na koniec 2016 roku na poziomie 60,3 mln zł.
 6. Utworzenie funduszu Witelo w ramach współpracy z partnerami biznesowymi. Fundusz będzie inwestował środki w czołowe fundusze typu Venture Capital w celu promowania Polski jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów.
 7. Przygotowanie nowej strategii inwestycyjnej obejmującej strategiczną alokację aktywów, organizację i procesy związane z zarządzaniem portfelem lokat Grupy PZU.
 8. Realizacja prac związanych z wdrożeniem inicjatyw biznesowych mających na celu rozwijanie współpracy pomiędzy Alior Bank a PZU.
Zdrowie
 1. Przychody PZU Zdrowie na koniec 2016 roku na poziomie 363,8 mln zł, co oznacza wzrost o 40,2% względem roku poprzedniego.
 2. Wzrost składki przypisanej brutto z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych o 38,4% w porównaniu do 2015 roku.
 3. Przejęcie 3 podmiotów medycznych (CM Cordis, Polmedic oraz Artimed NZOZ) przez PZU Zdrowie.
 4. Prace nad wdrożeniem narzędzia do współpracy z placówkami medycznymi.
 5. Wdrożenie narzędzi do zarządzania siecią placówek medycznych własnych i współpracujących z PZU Zdrowie oraz zarządzania ruchem klientów na infolinii medycznej.
 6. Rozpoczęcie prac nad umożliwieniem konsultantom Infolinii Medycznej komunikację online w zakresie umawiania świadczeń medycznych z rozproszoną siecią placówek medycznych.
Bankowość
 1. Rozliczenie nabycia trzeciej transzy akcji spółki Alior Bank. W wyniku transakcji Grupa PZU posiada pakiet kontrolny, tj. 29,45%.
 2. Deklaracja wsparcia z PZU w związku z zawarciem i realizacją przez Alior Bank, spółkę zależną PZU, Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału dotyczącej nabycia wydzielonej działalności Banku BPH. Aktywa połączonych banków (Alior Bank i Bank BPH) osiągną poziom ok. 61 mld zł.
 3. Podpisanie umowy w sprawie nabycia przez Grupę PZU i Polski Fundusz Rozwoju PFR 32,8% akcji Banku Pekao. W wyniku umowy Grupa PZU zakupi ok. 20% akcji, natomiast Polski Fundusz Rozwoju PFR nabędzie 12,8% akcji banku.
 4. Kontrybucja segmentu bankowego do wyniku operacyjnego Grupy PZU na poziomie 691 mln zł na koniec 2016 roku.

Czynniki wspierające Podsumowanie działań i osiągnięć w 2016 roku
Sprawna obsługa, efektywne operacje, elastyczne IT
 1. 82% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń (badanie satysfakcji na próbie 4,3 tys. klientów przeprowadzone w IV kwartale 2016 roku).
 2. Prace nad wdrożeniem Systemu Identyfikacji Fraudów dla obszaru ubezpieczeń komunikacyjnych.
 3. Zakończenie wdrożenia nowego systemu kadrowo-płacowego, w tym portalu samoobsługowego dla pracowników - pierwszy krok do standaryzacji i usprawnienia procesów HR w całej firmie.
 4. Wdrożenie aplikacji do samolikwidacji szkód przez klientów.
 5. Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją infrastruktury Hurtowni Danych.
 6. Realizacja prac związanych z przeorientowaniem PZU z organizacji produktowej na działającą według segmentów klientów.
 7. Rozpoczęcie prac nad portalem samoobsługowym obejmującym produkty w ramach całej Grupy PZU.
 8. Kontynuacja procesów sprzedaży nieruchomości zbędnych z punktu widzenia działalności statutowej PZU i PZU Życie.
       Organizacja odpowiedzialna społecznie
       1. Kontynuacja przyjętych kierunków działań społecznych – bezpieczeństwo, zdrowie i aktywny styl życia oraz dziedzictwo narodowe.
       2. Zaangażowanie Grupy PZU w inicjatywy biegowe kluczową formą promocji aktywnego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród Polaków. PZU był strategicznym partnerem m. in. PZU Maratonu Warszawskiego, PZU Półmaratonu Warszawskiego, PZU Gdynia Półmaratonu czy PZU Cracovia Półmaraton Królewski. Wszystkim biegom sponsorowanym przez PZU towarzyszyła charytatywna akcja „Podziel się kilometrem” polegająca na zachęcaniu Polaków do pomagania innym poprzez własną aktywność fizyczną.
       3. PZU mecenasem kultury - dbałość o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez sprawowanie mecenatu m.in. nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Teatrem Narodowym czy Teatrem Wielkim – Operą Narodową.
       4. Podpisanie nowej umowy prewencyjnej z GOPR. Umowa będzie obowiązywać do 2019 roku. W ramach przekazanych przez PZU środków zakupione zostaną m.in.: nowe quady i plecaki wyprawowe dla wszystkich grup ratowniczych w południowej Polsce.
       Kultura efektywności kosztowej
       1. Spadek kosztów administracyjnych segmentów działalności ubezpieczeniowej w Polsce o 26 mln zł na koniec 2016 roku, tj. -1,8% r/r.
       2. Poprawa wskaźnika kosztów administracyjnych segmentów działalności ubezpieczeniowej w Polsce o 0,7 p.p. na koniec 2016 roku wskaźnik ten wyniósł 8,1%
       3. Poprawa wskaźnika kosztów administracyjnych w spółkach zagranicznych o 2,9 p.p. Na koniec 2016 roku wskaźnik ten wyniósł 11,0%.
       Polityka kapitałowa i inwestycyjna oraz zintegrowany system zarządzania ryzykiem
       1. Wypłata dywidendy w wysokości 1,80 mld zł, tj. 2,08 zł na akcję.
       2. Zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016 - 2020 zgodnie z którą wskaźnik wypłaty dywidendy będzie na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto.
       3. Podtrzymanie przez S&P Global Ratings ratingu PZU i PZU Życie na poziomie A-. Jest to ocena o jeden stopień powyżej ratingu kraju.
       4. Efektywnie i adekwatnie dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem i zgodności do zmieniającej się struktury organizacyjnej Grupy PZU i otoczenia legislacyjnego.

       Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All